MutationRecord#

MutationRecord.type#

Właściwość type zwraca łańcuch znakowy reprezentujący typ danego zapisu zmian. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var record_type = mutationRecord.type;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Rodzaj zapisywanych zmian, które mają bezpośrednie przełożenie na wartość właściwości type, ustawia się w trakcie rejestrowania obserwator zmian za pośrednictwem słownika typu MutationObserverInit będącym drugim argumentem przekazywanym do metody MutationObserver.observe().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowego obserwatora 'newObserver'
	var newObserver = new MutationObserver(function(records, observer){

		// W czasie wywołania funkcji zwrotnej mamy dostęp do:
		// records - lista ze wszystkimi obiektami MutationRecord
		// observer - nasz newObserwer

		document.documentElement.innerHTML += "<br><br>" + "Zarejestrowano zmiany węzła HTML"
			+ "<br>" + "Liczba zmian records.length: " + records.length
			+ "<br><br>" + "Interfejs pierwszej zmiany records[0]: " + records[0]
			+ "<br>" + "Rodzaj pierwszej zmiany records[0].type: " + records[0].type;

		observer.disconnect(); // wyłączamy obserwatora (zabezpieczenie przed nieskończonym wywoływaniem)

	});

	// Tworzymy obiekt konfiguracyjny
	var config = {
		attributes: true,
		childList: true,
		characterData: true,
		attributeFilter: ["id", "name"]
	};

	// Rejestrujemy 'newObserver' na konkretnym węźle (HTML),
	// przekazując jednocześnie obiekt konfiguracyjny 'config'.
	newObserver.observe(document.documentElement, config);

	document.write(newObserver); // [object MutationObserver]

</script>

Właściwość type pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface MutationRecord {
	readonly attribute DOMString type;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MutationRecord (H1) MutationRecord.type (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)