Spis poleceń HTML#

BUTTON#

Polecenie pozwala wstawić interaktywny przycisk. Najczęściej stosowane jest razem z formularzami (<form>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<div>
	<button>
		<p>Kliknij mnie!</p>
		<img src="zacheta.gif" alt="Graficzny przycisk">
	</button>
</div>

Atrybuty specyficzne#

accesskey="znak"
Przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu
disabled (atrybut logiczny)
Wyłączenie pola z działania, np. niedostępne dla skryptów
name="nazwa"
Przypisuje nazwę kontrolną
tabindex="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
type="typ"
Określa typ przycisku:
 • button - zwykły przycisk
 • reset - wyczyszczenie danych
 • submit - wysłanie danych (domyślnie)
value="wartość"
Określa początkową, domyślną wartość przycisku

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, u, ul, var

Może zawierać: abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, cite, code, del, dfn, div, dl, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, ins, kbd, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, small, span, strong, sub, sup, table, tt, u, ul, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) BUTTON (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)