MutationObserver#

MutationObserver.takeRecords()#

Metoda takeRecords() zwraca sekwencję ze wszystkimi obiektami typu MutationRecord (tj. zapisami zmian) wykonanymi dla danego obserwatora zmian oraz czyści jego kolejkę zapisu. Jeśli obserwator zmian nie posiada żadnych zapisów zmian w swojej kolejce zapisu to zwrócona zostanie pusta sekwencja.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var records = mutationObserver.takeRecords();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody takeRecords() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć kopię kolejki zapisu skojarzonej z obiektem kontekstu oraz wyczyść kolejkę zapisu skojarzoną z obiektem kontekstu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowego obserwatora 'newObserver'
	var newObserver = new MutationObserver(function(records, observer){

		// Cała funkcja zwrotna nie będzie wywoływana bo kolejka zapisu została wyczyszczona

		// W czasie wywołania funkcji zwrotnej mamy dostęp do:
		// records - lista ze wszystkimi obiektami MutationRecord
		// observer - nasz newObserwer

		alert("Witam wędrowcze");

	});

	// Tworzymy obiekt konfiguracyjny
	var config = {
		attributes: true
	};
	var new_P = document.createElement("P");
	newObserver.observe(new_P, config); // rejestrujemy 'newObserver' na węźle 'new_P'

	// 3x ustawiamy atrybut ID, co w konsekwencji doda do kolejki zapisu 3 nowe obiekty
	new_P.id = "1";
	new_P.id = "2";
	new_P.id = "3";

	// Pobieramy kopię kolejki zapisu i jednocześnie czyścimy oryginał
	document.write(newObserver.takeRecords().length); // 3
	document.write("<br>");
	document.write(newObserver.takeRecords().length); // 0

</script>

Metoda takeRecords() może być wywoływana bezpośrednio w funkcji zwrotnej, i w niektórych przypadkach może zwracać niepustą kolejkę zapisu (np. kiedy funkcja zwrotna modyfikuje obserwowane węzły).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowego obserwatora 'newObserver'
	var newObserver = new MutationObserver(function(records, observer){

		// W czasie wywołania funkcji zwrotnej mamy dostęp do:
		// records - lista ze wszystkimi obiektami MutationRecord
		// observer - nasz newObserwer

		var numRecordsStart = newObserver.takeRecords().length; // 0 - kolejka zapisu została wyczyszczona automatycznie

		// Modyfikujemy obserwowany węzeł przez co kolejka zapisu ulegnie zmianie
		document.documentElement.innerHTML += "<br><br>" + "Zarejestrowano zmiany węzła HTML"
			+ "<br>" + "Liczba zmian records.length: " + records.length
			+ "<br><br>" + "Interfejs pierwszej zmiany records[0]: " + records[0]
			+ "<br>" + "Rodzaj pierwszej zmiany records[0].type: " + records[0].type
			+ "<br>" + "Cel pierwszej zmiany records[0].target: " + records[0].target;

		var numRecordsBeforeChange = observer.takeRecords().length; // 1 - kolejka zapisu uległa zmianie
		var numRecordsAfterChange = observer.takeRecords().length; // 0 - kolejka zapisu znowu jest pusta

		document.documentElement.innerHTML += "<br><br>" + "Pobranie kolejki zapisu na początku funkcji zwrotnej: " + numRecordsStart
			+ "<br>" + "Pierwsze pobranie kolejki zapisu po zmianach: " + numRecordsBeforeChange
			+ "<br>" + "Drugie pobranie kolejki zapisu po zmianach: " + numRecordsAfterChange;

		observer.disconnect(); // wyłączamy obserwatora (zabezpieczenie przed nieskończonym wywoływaniem)

	});

	// Tworzymy obiekt konfiguracyjny
	var config = {
		attributes: true,
		childList: true,
		characterData: true,
		attributeFilter: ["id", "name"]
	};

	// Rejestrujemy 'newObserver' na konkretnym węźle (HTML),
	// przekazując jednocześnie obiekt konfiguracyjny 'config'.
	newObserver.observe(document.documentElement, config);

	document.write(newObserver); // [object MutationObserver]

</script>

Metoda takeRecords() pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface MutationObserver {
	sequence<MutationRecord> takeRecords();
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MutationObserver (H1) MutationObserver.takeRecords() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)