Spis poleceń HTML#

Alfabetycznie#

Oznaczenia:

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w wykazie elementów specyfikacji HTML 4.01.

ZnacznikHTML 4.01
XTHML 1.0
XHTML 1.1Opis
<!DOCTYPE>xSTFxDeklaracja typu dokumentu
<!-- -->xSTFxKomentarz

A

A
<a>xSTFxOdsyłacz
<abbr>xSTFxForma skrócona
<acronym>xSTFxAkronim
<address>xSTFxDane kontaktowe
<applet>xTFZaniechanyAplet
<area>xSTFxObszar w mapie odsyłaczy

B

B
<b>xSTFxTekst pogrubiony
<base>xSTFxAdres bazowy
<basefont>xTFZaniechanyCzcionka bazowa
<bdo>xSTFxAlgorytm tekstu dwukierunkowego
<big>xSTFxTekst powiększony
<blockquote>xSTFxDługi cytat
<body>xSTFxCiało dokumentu
<br>xSTFxPrzełamanie linii
<button>xSTFxPrzycisk

C

C
<caption>xSTFxPodpis tabeli
<center>xTFZaniechanyWyśrodkowanie
<cite>xSTFxOdwołanie do źródła
<code>xSTFxKod komputerowy
<col>xSTFxKolumna tabeli
<colgroup>xSTFxGrupa kolumn tabeli

D

D
<dd>xSTFxOpis definicji
<del>xSTFxUsunięta treść
<dfn>xSTFxDefinicja
<dir>xTFZaniechanyWielokolumnowy spis
<div>xSTFxBlok grupujący
<dl>xSTFxLista definicji
<dt>xSTFxDefinicja terminu

E

E
<em>xSTFxWyróżnienie

F

F
<fieldset>xSTFxObramowanie grupujące
<font>xTFZaniechanyAtrybuty czcionki
<form>xSTFxFormularz
<frame>xFZaniechanyRamka
<frameset>xFZaniechanyUstawienie ramek

H

H
<h1>...<h6>xSTFxNagłówki treści
<head>xSTFxNagłówek dokumentu
<hr>xSTFxPozioma linia
<html>xSTFxGłówny element dokumentu

I

I
<i>xSTFxTekst pochylony
<iframe>xTFZaniechanyRamka pływająca (lokalna)
<img>xSTFxObrazek
<input>xSTFxKontrolka
<ins>xSTFxWstawiona treść
<isindex>xTFZaniechanyJednoliniowe pole tekstowe

K

K
<kbd>xSTFxTekst do wprowadzenia z klawiatury

L

L
<label>xSTFxEtykieta
<legend>xSTFxPodpis obramowania grupującego
<li>xSTFxElement listy
<link>xSTFxPowiązanie dokumentu

M

M
<map>xSTFxMapa odsyłaczy
<menu>xTFZaniechanyJednopoziomowy spis
<meta>xSTFxMetainformacje dokumentu

N

N
<noframes>xTFZaniechanyAlternatywa ramek
<noscript>xSTFxAlternatywa skryptu

O

O
<object>xSTFxObiekt multimedialny
<ol>xSTFxLista uporządkowana
<optgroup>xSTFxGrupa opcji wyboru
<option>xSTFxOpcja wyboru

P

P
<p>xSTFxAkapit (paragraf)
<param>xSTFxParametr obiektu multimedialnego
<pre>xSTFxTekst preformatowany

Q

Q
<q>xSTFxKrótki cytat

S

S
<s>xTFZaniechanyTekst przekreślony
<samp>xSTFxPrzykładowa treść
<script>xSTFxSkrypt
<select>xSTFxLista opcji wyboru
<small>xSTFxTekst pomniejszony
<span>xSTFxZakres liniowy
<strike>xTFZaniechanyTekst przekreślony
<strong>xSTFxMocne wyróżnienie
<style>xSTFxOsadzony arkusz stylów
<sub>xSTFxIndeks dolny
<sup>xSTFxIndeks górny

T

T
<table>xSTFxTabela
<tbody>xSTFxCiało tabeli
<td>xSTFxKomórka tabeli
<textarea>xSTFxWieloliniowe pole tekstowe
<tfoot>xSTFxStopka tabeli
<th>xSTFxKomórka nagłówkowa tabeli
<thead>xSTFxNagłówek tabeli
<title>xSTFxTytuł dokumentu
<tr>xSTFxWiersz w tabeli
<tt>xSTFxDalekopis

U

U
<u>xTFZaniechanyTekst podkreślony
<ul>xSTFxLista uporządkowana

V

V
<var>xSTFxZmienna
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) Alfabetycznie (H2) A (H3) B (H3) C (H3) D (H3) E (H3) F (H3) H (H3) I (H3) K (H3) L (H3) M (H3) N (H3) O (H3) P (H3) Q (H3) S (H3) T (H3) U (H3) V (H3)