Exuberant Ctags#

Program ctags#

--list−languages#

Argument --list−languages dla bieżącego wywołania programu ctags wyświetla identyfikatory dla wszystkich obsługiwanych języków (zarówno tych pochodzących z wbudowanych parserów, jaki i tych z własnych wyrażeń regularnych) oraz dodatkową informację o ewentualnym stanie ich wyłączenia. Argument --list−languages to jeden z przerywających argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --list−languages

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument --list−languages informuje także o ewentualnym pominięciu jakiegoś języka przy automatycznym doborze właściwego języka, co jest domyślnym zachowaniem w bieżącym wywołaniu programu ctags dla wszystkich analizowanych plików, równoważnym z jawnym użyciem argumentu --language−force=auto. Odbywa się to na zasadzie umieszczenia dopisku "[disabled]" za identyfikatorem pomijanego języka. Za pomocą argumentu −−languages można dowolnie włączać lub wyłączać poszczególne języki spośród wszystkich obsługiwanych języków, i tylko te włączone będą brane pod uwagę w trakcie automatycznego doboru właściwego języka lub przy akceptowaniu konkretnego języka wskazanego argumentem --language-force.

Identyfikatory zwracane przez argument --list−languages można używać w pozostałych argumentach operujących na językach (wielkość znaków nie ma znaczenia): −-list-maps, −−language−force, −−languages, −−langmap, −−<lang>−kinds i −−regex−<lang>.

Aktualną listę wszystkich identyfikatorów dla języków obsługiwanych tylko przez wbudowane parsery oraz powiązane z nimi rozszerzenia można pobrać z informacji o wewnętrznym stanie programu zwracanych przez argumenty --verbose lub -V (użytych jako inicjujący argument).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --list−languages
ctags -V

ctags * --list−languages					:: przetworzy pliki i wyświetli identyfikatory
ctags --list−languages *					:: wyświetli identyfikatory, ale nie przetworzy plików

ctags -R --list−languages					:: wyświetli identyfikatory, ale nie przetworzy plików
ctags --list−languages -R					:: wyświetli identyfikatory, ale nie przetworzy plików

ctags --langdef=ZiZu --list−languages		:: wyświetli identyfikatory włącznie z nowym 'ZiZu'

ctags --languages --list−languages						:: wyłączenie wszystkich języków
ctags --languages=c --list−languages					:: wyłączenie wszystkich języków oprócz języka C
ctags --languages ctags --langdef=ZiZu --list−languages :: wyłączenie wszystkich języków oprócz nowego języka 'ZiZu'

ctags --list−languages > langs.txt			:: przekierowanie identyfikatorów do pliku

:: Błędne przypadki

ctags -list−languages
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --list−languages (H3) Opis działania (H4)