Explorer#

Podstawowe informacje#

Instalacja#

Proces instalacji wtyczki przebiega w sposób standardowy. Finalnie na całą wtyczkę składają się następujące pliki i foldery:

Instalowanie wtyczki poprzez okno Zarządzanie wtyczkami pobiera wersję oviradoi. Osobiście używam modyfikację funapa gdyż oferuje nieco większe możliwości, dlatego też dalsze opisy dotyczą tejże wersji.

Menu wtyczki#

U góry na Pasku menu plugin tworzy następujące menu wtyczki:

Explorer - menu wtyczki w domyślnym stanie

Rysunek. Explorer - menu wtyczki w domyślnym stanie

Konfiguracja#

Polecenie Explorer Options... dostępne w menu wtyczki przywołuje następujące okno konfiguracji:

Explorer - okno konfiguracji z domyślnymi ustawieniami

Rysunek. Explorer - okno konfiguracji z domyślnymi ustawieniami

Wszystkie opcje dostępne w oknie konfiguracji dotyczą jedynie okna Explorer.

Opis#

Wtyczka tworzy dwa dokowalne okna spełniające rolę eksploratora plików i ulubionych, a także jedno okno (jako popup) z listą plików dla aktualnie wybranego folderu:

Explorer - panel Explorer (lewy kontener) i panel Favorites (prawy kontener) oraz popup Quick Open (na środku)

Rysunek. Explorer - panel Explorer (lewy kontener) i panel Favorites (prawy kontener) oraz popup Quick Open (na środku)

Z trzech wyżej wymienionych rozwiązań na szczególną uwagę zasługuje okno Favorites, w którym grupę [Sessions] można potraktować jako pełnoprawny menedżer sesji, w dodatku zgodny z sesjami tworzonymi przez Notepada++. Niektóre z opcji oferowanych przez wtyczkę można zastąpić zewnętrznymi programami, np. Q-Dir jako eksplorator plików, dowolna przeglądarka internetowa dla grupy [Web] czy windowsowy pasek szybkiego uruchamiania dla grupy [Folders] i grupy [Files]. W przypadku sesji jest nieco inaczej, bo ze względu na swój własny format pliku sesji stosowany przez Notepad++ żadnej zewnętrznej alternatywy nie znajdziemy, dlatego też najwięcej uwagi radziłbym poświęcić grupie [Sessions] z okna Favorites.

Explorer#

Okno Explorer wprowadza do programu Notepad++ eksploratora plików, który służy do przeglądania zasobów na dyskach twardych danego komputera. Okno to dzieli się na dwie osobne części w układzie góra-dół:

Proporcję podziału między dwoma powyższymi częściami można zmieniać poprzez przeciągnięcie poziomego paska separacji w nowe miejsce. Dla uproszczenia wszystkie charakterystyczne obszary tego okna można zobrazować za pomocą opisowej grafiki #:

Explorer - okno Explorer z przykładową zawartością

Rysunek. Explorer - okno Explorer z przykładową zawartością

Będąc wewnątrz okna Explorer możemy się przełączać między drzewiastą listą zasobów, płaską listą zasobów a polem filtracji przy użyciu klawisza Tab (przejście w dół) lub kombinacji Shitf+Tab (przejście w górę). Wciśnięcie klawisza Escape powraca do poprzedniego miejsca w Obszarze edycji.

Belka tytułowa#

Belka tytułowa znajduje się na samej górze okna Explorer (patrz opisowa grafika). Wyświetla ona nazwę okna (tutaj Explorer), za którą znajduje się ścieżka do aktualnie zaznaczonego folderu w drzewiastej liście zasobów (np. Explorer - C:\).

Przyciski szybkiego dostępu#

Okno Explorer pod swoją belką tytułową udostępnia dziesięć przycisków dla najczęściej wykonywanych operacji (patrz opisowa grafika). Gdy szerokość okna Explorer jest zbyt mała by pomieścić wszystkie przyciski, to niewidoczne przyciski zostaną zwinięte do jednej listy dostępnej pod ostatnim przyciskiem reprezentowanym przez wskaźnik >>.

Explorer - okno Explorer z przyciskami szybkiego dostępu

Rysunek. Explorer - okno Explorer z przyciskami szybkiego dostępu

Poniżej zamieszczam opis każdego przycisku szybkiego dostępu zgodnie z kolejnością występowania w oknie Explorer:

Drzewiasta lista zasobów#

Drzewiasta lista zasobów znajduje się pod przyciskami szybkiego dostępu w oknie Explorer (patrz opisowa grafika). Lista wyświetla tylko i wyłącznie foldery, które prezentowane są w sposób hierarchiczny (drzewiasty). Na samym szczycie listy znajdują się główne etykiety # wskazujące na poszczególne dyski/partycje. Przy użyciu myszy lub klawiatury możemy przeglądać strukturę folderów każdej z tych głównych etykiet. Oto kilka możliwych wariantów nawigacyjnych:

Po wybraniu jakiegoś folderu w drzewiastej liście zasobów następuje wyświetlenie jego zawartości w płaskiej liście zasobów. Foldery mają lekko zmienione menu kontekstowe # w porównaniu z głównymi etykietami.

Explorer - okno Explorer z menu kontekstowym dla głównej etykiety i folderu

Rysunek. Explorer - okno Explorer z menu kontekstowym dla głównej etykiety i folderu

Płaska lista zasobów#

Płaska lista zasobów znajduje się pod drzewiastą lista zasobów w oknie Explorer (patrz opisowa grafika). Lista wyświetla zawartość (pliki i foldery) dla aktualnie zaznaczonego elementu w drzewiastej liście zasobów, którym może być jedna z głównych etykiet lub jakiś jej folder na dowolnym poziomie zagnieżdżenia. Przy użyciu myszy lub klawiatury możemy przeglądać zawartość wybranego elementu. Oto kilka możliwych wariantów nawigacyjnych:

Pliki mają lekko zmienione menu kontekstowe # w porównaniu z folderami.

Explorer - okno Explorer z menu kontekstowym dla folderu i pliku

Rysunek. Explorer - okno Explorer z menu kontekstowym dla folderu i pliku

Pole filtracji#

Pole filtracji znajduje się pod płaską listą zasobów w oknie Explorer (patrz opisowa grafika). Pozwala ono przefiltrować pliki (ale nie foldery) widoczne w płaskiej liście zasobów dla aktualnie wybranego folderu w drzewiastej liście zasobów. Pole filtracji akceptuje wyrażenia regularne, ale w bardzo uproszczonej formie (np. * oznacza dowolny znak, wielkość znaków nie jest brana pod uwagę). Domyślnie użyte zostaje wyrażenie regularne *.* pasujące do dowolnego pliku (z rozszerzeniem lub bez).

Explorer - pole filtracji z domyślnym wyrażeniem regularnym *.*

Rysunek. Explorer - pole filtracji z domyślnym wyrażeniem regularnym *.*

Po wprowadzeniu w pole filtracji nowego wyrażenia regularnego zatwierdzamy go klawiszem Enter. Wtyczka utrzymuje historię wprowadzonych wyrażeń regularnych, gdzie każde wyrażenie regularne jest unikatowe (tj. nigdy się nie powtarza). Historia ta jest zapamiętywana po zamknięciu programu Notepad++ w pliku konfiguracyjnym wtyczki NPP\plugins\Config\Explorer.ini . Będąc wewnątrz pola filtracji możemy wybierać następne/poprzednie zapamiętane wyrażenie regularne za pomocą klawiszy góra/dół lub kółkiem myszy. Można też rozwinąć listę z zapamiętanymi wyrażeniami regularnymi poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na przycisku z czarną strzałką skierowaną w dół, który znajduje się na samym końcu (po prawej stronie) pola filtracji, a następnie wybrać myszą lub klawiszami góra/dół + Enter interesujące nas wyrażenie regularne.

Explorer - pole filtracji z listą zapamiętanych wyrażeń regularnym

Rysunek. Explorer - pole filtracji z listą zapamiętanych wyrażeń regularnym

Historię wprowadzonych wyrażeń regularnych można przeczyścić poleceniem Clear Filter dostępnym w menu wtyczki, co spowoduje, że w historii i w samym polu filtracji znajdzie się tylko domyślne wyrażenie regularne *.*. Niestety efekt ten nie zostanie zapamiętany po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu Notepad++ (bug 21).

Poniżej zamieszczam kilka prawidłowych wyrażeń regularnych z ich objaśnieniami. #

RegExOpis
*.*Wszystkie pliki z rozszerzeniem lub bez rozszerzenia (domyślne). Analogiczne działanie ma samo * lub pusta wartość.
*.txtWszystkie pliki z rozszerzeniem .txt. Nazwa pliku nie ma znaczenia.
a*Wszystkie pliki zaczynające się na a lub A.
a*bWszystkie pliki zaczynające się na a lub A i kończące na b lub B. Końcem jest tutaj rozszerzenie pliku.
^[a*] lub [^a*]Wszystkie pliki, które nie zaczynają się na a lub A.
^[*] lub [^*]Żaden plik (wykluczamy wszystkie znaki).
*.exe;*.txt;*.xmlWszystkie pliki z rozszerzeniem .exe, .txt i .xml. Nazwa pliku nie ma znaczenia.

Powyższe kombinacje ustaliłem metodą prób i błędów. Nie mam szczegółowych informacji odnośnie składni stosowanej w wyrażeniach regularnych dla pola filtracji. Jeśli brakuje czegoś istotnego można mi to zgłosić.

Favorites#

Okno Favorites pozwala tworzyć skróty do najczęściej używanych zasobów. Wtyczka wyszczególnia cztery bazowe grupy #, do których trafiają skróty utworzone dla zasobów z różnych kategorii:

Explorer - okno Favorites w domyślnym stanie

Rysunek. Explorer - okno Favorites w domyślnym stanie

Skrót # (zwany też odwołaniem czy linkiem) składa się z nazwy i ścieżki dostępu (w przypadku pliku/folderu/sesji) lub adresu WWW (w przypadku stron internetowych). Nazwa dla skrótu może być dowolna pod warunkiem, że na tym samym poziomie zagnieżdżenia nie ma innego skrótu o takiej samej nazwie. Dzięki skrótowi możemy bardzo szybko przywołać zasób, na który skrót ten wskazuje.

Przyciski szybkiego dostępu#

Okno Favorites pod swoją belką tytułową udostępnia pięć przycisków dla najczęściej wykonywanych operacji. Gdy szerokość okna Favorites jest zbyt mała by pomieścić wszystkie przyciski, to niewidoczne przyciski zostaną zwinięte do jednej listy dostępnej pod ostatnim przyciskiem reprezentowanym przez wskaźnik >>.

Explorer - okno Favorites z przyciskami szybkiego dostępu

Rysunek. Explorer - okno Favorites z przyciskami szybkiego dostępu

Poniżej zamieszczam opis każdego przycisku szybkiego dostępu zgodnie z kolejnością występowania w oknie Favorites:

Dodatkowe podgrupy#

Dla każdej z czterech bazowych grup można tworzyć dowolną liczbę podgrup na dowolnym poziomie zagnieżdżenia. Nazwy dla podgrup mogą być dowolne, ale nie mogę się powtarzać na tym samym poziomie zagnieżdżenia. Przy dużej liczbie skrótów warto je sobie odpowiednio posegregować. Nową podgrupę tworzymy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jednej z bazowych grup lub dowolnej innej podgrupie i z przywołanego menu kontekstowego wybranie polecenia New Group...

Explorer - okno Favorites z dodatkowymi podgrupami

Rysunek. Explorer - okno Favorites z dodatkowymi podgrupami

Podgrupy mają nieco bardziej rozbudowane menu kontekstowe # w porównaniu z czterema bazowymi grupami, z którego można dodatkowo kopiować (Copy), wycinać/wklejać (Cut/Paste), usuwać (Delete) i zmieniać nazwę (Properties...) danej podgrupy.

Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla bazowej grupy i podgrupy

Rysunek. Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla bazowej grupy i podgrupy

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kopiowanie/wycinanie i ewentualne wklejanie danej podgrupy można przeprowadzić tylko w obrębie bazowej grupy, z której ta podgrupa pochodzi. Czyli w powyższym przykładzie próba skopiowania podgrupy grupa z [Folders] do pozostałych bazowych grup jest zabroniona, o czym zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem.

Explorer - okno Favorites z błędem kopiowania/przenoszenia podgrupy z [Folders] do pozostałych bazowych grup

Rysunek. Explorer - okno Favorites z błędem kopiowania/przenoszenia podgrupy z [Folders] do pozostałych bazowych grup

Plik Favorites.dat#

Bieżący stan skrótów ze wszystkich czterech bazowych grup jest zapisywany w pliku NPP\plugins\Config\Favorites.dat. Plik ten ma swój własny format danych. Istotne jest to, że stan tego pliku jest zapisywany dopiero przy prawidłowym zamknięciu programu, dlatego też ręczną jego modyfikację należy przeprowadzać w odpowiedni sposób.

Dla okna Favorites znajdującego się w następującym stanie:

Explorer - okno Favorites z przykładowymi skrótami w każdej z bazowych grup

Rysunek. Explorer - okno Favorites z przykładowymi skrótami w każdej z bazowych grup

Utworzony zostanie plik Favorites.dat z następującą zawartością:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Folders]
Expand=1

#GROUP
	Name=grupaA
	Expand=1

#GROUP
	Name=grupaAA
	Expand=1

#LINK
	Name=localization
	Link=D:\_test\NPPClean\localization

#END

#LINK
	Name=plugins
	Link=D:\_test\NPPClean\plugins\

#END

#LINK
	Name=themes
	Link=D:\_test\NPPClean\themes\

[Files]
Expand=1

#GROUP
	Name=Tłumaczenia
	Expand=1

#LINK
	Name=english.xml
	Link=D:\_test\NPPClean\localization\english.xml

#LINK
	Name=polish.xml
	Link=D:\_test\NPPClean\localization\polish.xml

#END

#LINK
	Name=notepad++.exe
	Link=D:\_test\NPPClean\notepad++.exe

[Web]
Expand=1

#LINK
	Name=google.pl
	Link=www.google.pl

[Sessions]
Expand=1

#LINK
	Name=sesja
	Link=D:\_test\NPPClean\zzz_sesja

[Folders]#

Grupa [Folders] to jedna z czterech bazowych grup, do której trafiają skróty wskazujące na konkretny folder. Skrót taki można utworzyć na kilka sposobów:

Skrót do folderu ma własne menu kontekstowe z następującymi poleceniami:

Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla skrótu do folderu

Rysunek. Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla skrótu do folderu

Polecenie Open przywołuje folder wskazywany przez skrót w oknie Explorer. Identyczny efekt uzyskamy poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym skrócie do folderu. Reszta poleceń ma identyczne działanie, jak w przypadku menu kontekstowego podgrupy.

[Files]#

Grupa [Files] to jedna z czterech bazowych grup, do której trafiają skróty wskazujące na konkretny plik. Skrót taki można utworzyć na kilka sposobów:

Skrót do pliku ma własne menu kontekstowe z następującymi poleceniami:

Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym skrótu dla skrótu do pliku

Rysunek. Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym skrótu dla skrótu do pliku

Polecenie Open przywołuje plik wskazywany przez skrót w głównym oknie programu, tj. otwiera go jeśli nie był otwarty lub robi aktywnym jeśli był otwarty, ale nie był aktualnie wybrany. Identyczny efekt uzyskamy poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym skrócie do pliku. Polecenie Open in Other View otwiera/przenosi plik wskazywany przez skrót do drugiego widoku. Polecenie Open in New Instance nie powoduje żadnego efektu (bug 18). Reszta poleceń ma identyczne działanie, jak w przypadku menu kontekstowego podgrupy.

[Web]#

Grupa [Web] to jedna z czterech bazowych grup, do której trafiają skróty wskazujące na konkretny zasób WWW (np. stronę internetową). Skrót taki można utworzyć na kilka sposobów:

Skrót do WWW ma własne menu kontekstowe z następującymi poleceniami:

Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla skrótu do WWW

Rysunek. Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla skrótu do WWW

Polecenie Open otwiera zasób WWW wskazywany przez skrót w domyślnej przeglądarce internetowej. Identyczny efekt uzyskamy poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym skrócie do folderu. Reszta poleceń ma identyczne działanie, jak w przypadku menu kontekstowego podgrupy.

W przypadku stron internetowych można podawać uproszczone adresy, tj. bez protokołu https czy http, a konieczność użycia przedrostka www jest zależna od ustawień domeny danej witryny. Poniższe wartości dla stron google.pl i webref.pl są poprawne:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
www.google.pl

https://www.google.pl/
https://google.pl/

http://www.google.pl/
http://google.pl/


www.webref.pl

https://www.webref.pl/
https://webref.pl/

http://www.webref.pl/
http://webref.pl/

[Sessions]#

Grupa [Sessions] to jedna z czterech bazowych grup, do której trafiają skróty wskazujące na konkretny plik sesji. Skrót taki można utworzyć na kilka sposobów:

Skrót do sesji jest specyficzny bo po utworzeniu nie stanowi on pustego elementu w grupie [Sessions], ta naprawdę jest on rozwijalną listą zawierającą wszystkie pliki wchodzące w skład zapamiętanej sesji. Skrót do sesji ma własne menu kontekstowe z następującymi poleceniami:

Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla skrótu do sesji

Rysunek. Explorer - okno Favorites z menu kontekstowym dla skrótu do sesji

Trzy pierwsze polecenia z tego menu kontekstowego pozwalają operować już utworzonym skrótem do sesji:

Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na konkretnym pliku wchodzącym w skład sesji powodujemy jego przywołanie, tj. otworzenie jeśli nie był otwarty lub aktywację jeśli był otwarty, ale nie był aktualnie wybrany. Reszta poleceń ma identyczne działanie, jak w przypadku menu kontekstowego podgrupy.

Quick Open#

Wtyczka oferuje dodatkowe okno (jako popup), które przywołujemy poleceniem Quick Open... (domyślny skrót Ctrl+P) dostępnym w menu wtyczki. Wyświetla ono listę ze wszystkimi plikami, jakie znajdują się w aktualnie zaznaczonym folderze w drzewiastej liście zasobów. Dotyczy to także plików ze wszystkich pozagnieżdżanych folderów znajdujących się w tym zaznaczonym folderze. Może to stanowić uzupełnienie dla pozostałych sposobów nawigacji po plikach.

Domyślny skrót wtyczki Ctrl+P dla polecenia Quick Open gryzie się z domyślnym skrótem programu NPP dla polecenia Drukuj.., dlatego też jeden z nich należałoby zastąpić inną kombinacją klawiszy.

Explorer - okno Quick Open bez żadnego filtra

Rysunek. Explorer - okno Quick Open bez żadnego filtra

Każdy element w liście z plikami składa się z dwóch części:

Lista z plikami (nawet pusta) ma sztywno określone rozmiary i nie można ich zmieniać. Nad listą znajduje się specjalne pole filtracyjne, za pomocą którego możemy przefiltrować wyświetlane pliki. Całość opiera się na mechanizmie Fuzzy Finder, gdzie wprowadzona wartość jest dopasowywana w dowolnym miejscu nazwy i rozszerzenia we wszystkich plikach z zaznaczonego folderu. Nazwy folderów nie są brane pod uwagę (bug 23). Wszystkie dopasowania są oznaczane żółtym podświetleniem w górnej części elementu listy.

Explorer - okno Quick Open z filtrem `ale` i `con`

Rysunek. Explorer - okno Quick Open z filtrem `ale` i `con`

Elementy z listy wybieramy za pomocą klawiszy góra/dół lub jednokrotnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy na konkretnym elemencie. Wciśnięcie klawisza Enter lub dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na konkretnym elemencie przywołuje wybrany plik w głównym oknie programu, tj. otwiera go jeśli nie był otwarty lub robi aktywnym jeśli był otwarty, ale nie był aktualnie wybrany. Przy poruszaniu się po liście klawiszami góra/dół wtyczka utrzymuje fokus w polu filtracyjnym, co ułatwia późniejsze wprowadzanie lub modyfikację filtra. Wciśnięcie klawisza Escape lub kliknięcie dowolnym przyciskiem myszy poza oknem Quick Open zamyka listę i powraca do poprzedniego miejsca w Obszarze edycji.

Dla osób, które nie lubią odrywać rąk od klawiatury rozwiązanie to może stanowić ciekawą alternatywę względem pozostałych sposobów nawigacji po plikach. Jedyną niedogodnością jaką zauważyłem jest sposób wyboru folderu podlegającego przeszukiwaniu, który odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem drzewiastej listy zasobów (bug 22). W razie czego można to obejść wybierając z menu wtyczki kolejno polecenia:

 1. Go to Current Folder - otworzy lub przełączy się na okno Explorer i wybierze folder w drzewiastej liście zasobów, w którym znajduje się aktualnie wybrany plik w programie NPP.
 2. Explorer... - zamknie okno Explorer. Można pominąć ten krok jeśli ktoś stale używa okno Explorer.
 3. Quick Open - rozwinie listę z plikami dla aktualnie wybranego folderu.

Powyższe trzy kroki można zbić w jedno polecenie używając kolejnej wtyczki oferującej środowisko skryptowe dla programu NPP (np. NppExec, jN, PythonScript czy LuaScript).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Explorer (H1) Podstawowe informacje (H2) Instalacja (H2) Menu wtyczki (H2) Konfiguracja (H2) Opis (H2) Explorer (H3) Belka tytułowa (H4) Przyciski szybkiego dostępu (H4) Drzewiasta lista zasobów (H4) Płaska lista zasobów (H4) Pole filtracji (H4) Favorites (H3) Przyciski szybkiego dostępu (H4) Dodatkowe podgrupy (H4) Plik Favorites.dat (H4) [Folders] (H4) [Files] (H4) [Web] (H4) [Sessions] (H4) Quick Open (H3)