Exuberant Ctags#

Program ctags#

--list−maps#

Argument --list−maps dla bieżącego wywołania programu ctags wyświetla identyfikatory i skojarzone z nimi mapowania plików dla konkretnego lub wszystkich obsługiwanych języków (zarówno tych pochodzących z wbudowanych parserów, jaki i tych z własnych wyrażeń regularnych). Argument --list−maps to jeden z przerywających argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --list−maps[=value]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przekazanie argumentu --list−maps bez podania jakiejkolwiek wartości lub z pustą wartością "" jest równoważne z niejawnym użyciem wartości "all". Jeśli wartością będzie identyfikator nieobsługiwanego języka to zwrócony zostanie komunikat ctags: Unknown language "xxx" in "list-maps" option.

Identyfikatory zwracane przez argument --list−maps można używać w pozostałych argumentach operujących na językach (wielkość znaków nie ma znaczenia): −−language−force, −−languages, −−langmap, −−<lang>−kinds i −−regex−<lang>.

Aktualną listę wszystkich identyfikatorów dla języków obsługiwanych tylko przez wbudowane parsery oraz powiązane z nimi mapowania plików można pobrać z informacji o wewnętrznym stanie programu zwracanych przez argumenty --verbose lub -V (użytych jako inicjujący argument).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --list−maps=all
ctags --list−maps=ALL
ctags --list−maps=""
ctags --list−maps=
ctags --list−maps
ctags -V

ctags * --list−maps=all				:: przetworzy pliki i wyświetli identyfikatory oraz skojarzone z nimi rozszerzenia
ctags --list−maps=all *				:: wyświetli identyfikatory oraz skojarzone z nimi rozszerzenia, ale nie przetworzy plików

ctags -R --list−maps=all			:: wyświetli identyfikatory oraz skojarzone z nimi rozszerzenia, ale nie przetworzy plików
ctags --list−maps=all -R			:: wyświetli identyfikatory oraz skojarzone z nimi rozszerzenia, ale nie przetworzy plików

ctags --list−maps=c++				:: wyświetli identyfikator oraz skojarzone z nimi rozszerzenia dla języka C++
ctags --list−maps=html				:: wyświetli identyfikator oraz skojarzone z nimi rozszerzenia dla języka HTML
ctags --list−maps=HTML				:: wyświetli identyfikator oraz skojarzone z nimi rozszerzenia dla języka HTML

ctags --list−maps=hTmL --list−maps=c++	:: wyświetli identyfikator oraz skojarzone z nimi rozszerzenia tylko dla języka HTML

ctags --langdef=ZiZu --list−maps=all :: wyświetli identyfikatory oraz skojarzone z nimi rozszerzenia (włącznie z nowym 'ZiZu')

ctags --list−maps=all > langs.txt	:: przekierowanie identyfikatorów oraz skojarzonych z nimi rozszerzeń do pliku

:: Błędne przypadki

ctags -list−maps
ctags --list−maps=cos
ctags --list−kinds=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --list−maps (H3) Opis działania (H4)