CharacterData#

CharacterData.data#

Właściwość data zwraca lub ustawia dane tekstowe skojarzone z danym węzłem znakowym.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var node_data = node.data; // getting
node.data = new_data; // setting

gdzie poszczególne człony oznaczają:

W przypadku odczytywania danych tekstowych z węzła znakowego właściwości data działa identycznie, jak wywołanie metody CharacterData.substring(offset, count), z argumentami o następujących wartościach:

W przypadku ustawiania danych tekstowych w węźle znakowym właściwości data działa identycznie, jak wywołanie metody CharacterData.replaceData(offset, count, data), z argumentami o następujących wartościach:

Warto nadmienić, że w obu przypadkach argument offset przekazywany do metody nie może być większy od wartości z właściwości CharacterData.length danego węzła znakowego, bo zrzucony zostanie błąd.

Alternatywnie można skorzystać z identycznie działających właściwości Node.nodeValue i Node.textContent, dotyczy to zarówno odczytywania jak i ustawiania danych tekstowych.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var content = document.body;
			var newText = document.createTextNode("Początkowa treść węzła tekstwoego.");
			var result = "";

			// Odczyt danych tekstowych różnymi sposobami
			content.innerHTML += "<p style='color:blue;'>Wyniki dla węzła tekstowego o treści 'Początkowa treść węzła tekstwoego.':</p>"
				+ "Nazwa interfejsu: " + newText
				+ "<br>" + "Właściwość data: " + newText.data
				+ "<br>" + "Właściwość nodeValue: " + newText.nodeValue
				+ "<br>" + "Właściwość textConent: " + newText.textContent;

			// Ustawianie danych tekstowych różnymi sposobami
			newText.data = "Nowa treść węzła tekstowego ustawiana za pomocą właściwości data.";
			result += newText.data;

			newText.nodeValue = "Nowa treść węzła tekstowego ustawiana za pomocą właściwości nodeValue.";
			result += "<br>" + newText.nodeValue;

			newText.textContent = "Nowa treść węzła tekstowego ustawiana za pomocą właściwości textContent.";
			result += "<br>" + newText.textContent;

			newText.textContent = null;
			result += "<br>" + newText.textContent;

			content.innerHTML += "<p style='color:blue;'>Zmiana danych węzła tekstowego:</p>" + result;

		}

	</script>

</head>

<body>
</body>

</html>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface CharacterData : Node {
	[TreatNullAs=EmptyString] attribute DOMString data;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CharacterData (H1) CharacterData.data (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)