MutationRecord#

Wstęp#

Interfejs MutationRecord stanowi definicję Web IDL dla obiektu zwanego zapisem zmian #. W obiekcie tym przechowywane są wszystkie istotne informacje charakteryzujące przeprowadzoną na danym węźle zmianę.

Zapisy zmian stanowią elementy w kolejce zapisu skojarzonej z obserwatorem zmian, która w rzeczywistych implementacjach będzie tablicą JS z elementami w postaci wielu zapisów zmian. Kolejkę zapisu (a raczej jej kopię) można pobrać za pomocą:

Cały interfejs MutationRecord pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4 i stanowi uzupełnienie dla interfejsu MutationObserver.

Interfejs MutationRecord nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Właściwości MutationRecord#

NazwaOpis
MutationRecord.addedNodesZwraca kolekcję węzłową ze wszystkimi dziećmi dodanymi do celu obserwacji.
MutationRecord.attributeNameZwraca nazwę lokalną zmienionego atrybutu w celu obserwacji.
MutationRecord.attributeNamespaceZwraca przestrzeń nazw zmienionego atrybutu w celu obserwacji.
MutationRecord.nextSiblingZwraca brata następującego dla dziecka dodanego lub usuniętego z celu obserwacji.
MutationRecord.oldValueZwraca poprzednią wartość z celu obserwacji.
MutationRecord.previousSiblingZwraca brata poprzedzającego dla węzła dodanego lub usuniętego z celu obserwacji.
MutationRecord.removedNodesZwraca kolekcję węzłową ze wszystkimi dziećmi usuniętymi z celu obserwacji.
MutationRecord.targetZwraca cel obserwacji (węzeł), dla którego dany zapis zmian został utworzony.
MutationRecord.typeZwraca łańcuch znakowy reprezentujący typ danego zapisu zmian.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface MutationRecord # {
	readonly attribute DOMString type;
	[SameObject] readonly attribute Node target;
	[SameObject] readonly attribute NodeList addedNodes;
	[SameObject] readonly attribute NodeList removedNodes;
	readonly attribute Node? previousSibling;
	readonly attribute Node? nextSibling;
	readonly attribute DOMString? attributeName;
	readonly attribute DOMString? attributeNamespace;
	readonly attribute DOMString? oldValue;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MutationRecord (H1) Wstęp (H2) Właściwości MutationRecord (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)