Event#

Event.defaultPrevented#

Właściwość defaultPrevented zwraca boolowską wartość true jeśli domyślne akcje dla danego zdarzenia zostały odwołane, w przeciwnym razie zwrócona zostanie wartość false. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var prevented = event.defaultPrevented;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Boolowska wartość true zostanie zwrócona w chwili, kiedy flaga anulowania dla zdarzenia jest ustawiona. Kiedy flaga anulowania nie jest aktywna, to zwrócona zostanie boolowska wartość false.

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości defaultPrevented musi być boolowskie false.

Za pomocą metody Event.preventDefault() można anulować domyślne akcje, ale tylko wtedy, gdy zdarzenie na to pozwala, co można sprawdzić za pomocą właściwości Event.cancelable.

Jeśli aplikacja DOM samodzielnie rozpoczyna wysyłanie zdarzenia to wartość zwracana przez metodę EventTarget.dispatchEvent() informuje w analogiczny sposób, czy domyślne akcje dla obiektu zdarzenia zostały anulowane.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var button = document.getElementById("press");
			var info = document.getElementById("info");

			button.addEventListener("click", function(e){

				info.innerHTML += "Interfejs zdarzenia e: " + e // [object MouseEvent]
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type // click
					+ "<br>" + "e.bubbles: " + e.bubbles // true
					+ "<br>" + "e.cancelable: " + e.cancelable // true
					+ "<br>" + "e.defaultPrevented: " + e.defaultPrevented // false
					+ "<br>" + "e.isTrusted: " + e.isTrusted // true
					+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase // 2
					+ "<br>" + "e.timeStamp: " + e.timeStamp // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
					+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget // [object HTMLInputElement]
					+ "<br>" + "e.target: " + e.target; // [object HTMLInputElement]

				e.preventDefault();

				info.innerHTML += "<br><br>" + "e.defaultPrevented: " + e.defaultPrevented; // true

			}, false);

			window.addEventListener("click", function(e){

				info.innerHTML += "<br><br>" + "Interfejs zdarzenia e: " + e // [object MouseEvent]
					+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget // [object Window]
					+ "<br>" + "e.target: " + e.target // [object HTMLInputElement]
					+ "<br>" + "e.timeStamp: " + e.timeStamp; // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu

			}, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzenia.</p>
	<input id="press" type="button" value="Kliknij mnie!">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute boolean defaultPrevented;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Event (H1) Event.defaultPrevented (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)