Event#

Wstęp#

Interfejs Event stanowi definicję Web IDL dla obiektów reprezentujących zdarzenia.

Zdarzenie # (event) umożliwia sygnalizację zajścia pewnych okoliczności. Przykładem może być zakończenie pobierania obrazu. Zdarzenie jest obiektem implementującym interfejs Event lub inny interfejs, który dziedziczy po interfejsie Event (np. interfejs UIEvent lub MouseEvent).

W interfejsie Event zdefiniowano polecenia, które dostarczają podstawowych informacji kontekstowych o zdarzeniu dla wszystkich uchwytów zdarzeń. Niektóre z tych poleceń pozwalają wpływać na kilka istotnych zachowań ściśle związanych z przepływem zdarzeń.

Każde zdarzenie jest powiązane z następującymi domyślnie nieaktywnymi flagami:

Każde zdarzenie musi być także powiązane z typem # (type) zwanym także typem zdarzenia (event type) i udostępnianym pod właściwością Event.type tego zdarzenia.

Interfejs Event nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Zdarzenie można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości Event#

NazwaOpis
Event.bubblesZwraca wartość true jeśli dane zdarzenie bąbelkuje, w przeciwnym razie wartość false.
Event.cancelableZwraca wartość true jeśli domyślne akcje dla danego zdarzenia mogą zostać odwołane, w przeciwnym razie wartość false.
Event.currentTargetZwraca obiekt będący aktualnym celem zdarzenia dla danego zdarzenia.
Event.defaultPreventedZwraca wartość true jeśli domyślne akcje dla danego zdarzenia zostały odwołane, w przeciwnym razie wartość false.
Event.eventPhaseZwraca wartość liczbową 0, 1, 2 lub 3, w zależności od tego, która faza zdarzenia jest aktualnie przetwarzana dla danego zdarzenia.
Event.isTrustedZwraca wartość true jeśli dane zdarzenie jest zaufane, w przeciwnym razie wartość false.
Event.targetZwraca obiekt będący celem zdarzenia dla danego zdarzenia.
Event.timeStampZwraca wartość liczbową reprezentującą ilość milisekund jakie upłynęły od 00:00:00 UTC 1 stycznia 1970 roku aż do chwili utworzenia danego zdarzenia.
Event.typeZwraca typu zdarzenia dla danego zdarzenia.

Metody Event#

NazwaOpis
Event.initEvent()Inicjuje dane zdarzenie.
Event.preventDefault()Przerywa wszystkie domyślne akcje związane z danym odwoływalnym zdarzeniem.
Event.stopImmediatePropagation()Przerywa dalszą propagację danego zdarzenia przez co obsługa aktualnych i kolejnych uchwytów zdarzeń zostaje zatrzymana.
Event.stopPropagation()Przerywa dalszą propagację danego zdarzenia przez co obsługa kolejnych uchwytów zdarzeń zostaje zatrzymana.

Stałe Event#

NazwaZapis dziesiętnyZapis szesnastkowyZnaczenie
NONE #00Zdarzenie nie zostało jeszcze wysłane lub wysyłanie zostało zakończone (wszystkie jego fazy dobiegły końca).
CAPTURING_PHASE #11Aktualną fazą zdarzenia jest faza przechwytywania.
AT_TARGET #22Aktualną fazą zdarzenia jest faza celu (czyli cel zdarzenia).
BUBBLING_PHASE #33Aktualną fazą zdarzenia jest faza bąbelkowania.

Inne Event#

NazwaOpis
new Event()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(DOMString type, optional EventInit eventInitDict), Exposed=(Window,Worker)]
interface Event # {
	readonly attribute DOMString type;
	readonly attribute EventTarget? target;
	readonly attribute EventTarget? currentTarget;

	const unsigned short NONE = 0;
	const unsigned short CAPTURING_PHASE = 1;
	const unsigned short AT_TARGET = 2;
	const unsigned short BUBBLING_PHASE = 3;
	readonly attribute unsigned short eventPhase;

	void stopPropagation();
	void stopImmediatePropagation();

	readonly attribute boolean bubbles;
	readonly attribute boolean cancelable;
	void preventDefault();
	readonly attribute boolean defaultPrevented;

	[Unforgeable] readonly attribute boolean isTrusted;
	readonly attribute DOMTimeStamp timeStamp;

	void initEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable);
};

dictionary EventInit {
	boolean bubbles = false;
	boolean cancelable = false;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Event (H1) Wstęp (H2) Właściwości Event (H3) Metody Event (H3) Stałe Event (H3) Inne Event (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)