DOMTokenList#

Wstęp#

Interfejs DOMTokenList stanowi definicję Web IDL dla obiektów reprezentujących zestawy w węzłach elementowych. Obiekty typu DOMTokenList są potocznie nazywane zestawami słów DOM # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Cały interfejs DOMTokenList pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4 i jest wykorzystywany jedynie przez obiekty zwracane przez właściwość Element.classList. Dzięki niemu manipulowanie poszczególnymi klasami w elementach jest znacznie wygodniejsze i szybsze, niż wykorzystanie w tym celu właściwości Element.className (operującej jedynie na tekście). Inne specyfikacje mogą wykorzystywać zestawy przy definiowaniu właściwości dla bardziej skonkretyzowanych elementów (np. HTML5).

Obiekty typu DOMTokenList są zawsze czułe na wielkość znaków, nawet jeśli słowa w skojarzonym uporządkowanym zestawem słów mogą być traktowane bez uwzględniania wielkości znaków.

Interfejs DOMTokenList nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Zestaw słów DOM można uzyskać za pomocą właściwości zawartych w poniższej tabeli:

Właściwość IDLOdpowiadający atrybutObsługiwane słowa
DOM4
Element.classListclassBrak
HTML5
HTMLLinkElement.sizessizesBrak
HTMLOutputElement.htmlForforBrak
HTMLElement.dropzonedropzoneDefinicja: "copy", "move", "link", "string:" i "file:"
HTMLIFrameElement.sandboxsandboxDefinicja: allow-forms, allow-modals, allow-pointer-lock, allow-popups, allow-popups-to-escape-sandbox, allow-same-origin, allow-scripts i allow-top-navigation
HTMLLinkElement.relListrelDefinicja: alternate, icon, pingback, prefetch, stylesheet i next
HTMLAnchorElement.relList
HTMLAreaElement.relList
relDefinicja: noreferrer, noopener i prefetch

Właściwości DOMTokenList#

NazwaOpis
DOMTokenList.lengthZwraca liczbę słów z uporządkowanego zestawu słów.
DOMTokenList.valueZwraca lub ustawia w postaci łańcucha znakowego wartość skojarzonego atrybutu.

Metody DOMTokenList#

NazwaOpis
DOMTokenList.add()Dodaje przekazane słowa do uporządkowanego zestawu słów.
DOMTokenList.contains()Zwraca wartość true jeśli przekazane słowo znajduje się w uporządkowanym zestawie słów, w przeciwnym razie wartość false.
DOMTokenList.item()Zwraca słowo o określonym indeksie z uporządkowanego zestawu słów.
DOMTokenList.remove()Usuwa przekazane słowa z uporządkowanego zestawu słów.
DOMTokenList.replace()Zastępuje przekazane słowo nowym słowem w uporządkowanym zestawie słów.
DOMTokenList.supports()Zwraca wartość true jeśli przekazane słowo znajduje się w obsługiwanych słowach, w przeciwnym razie wartość false.
DOMTokenList.toggle()Przełącza (dodaje/kasuje) przekazane słowo w uporządkowanym zestawie słów i zwraca wartość true jeśli słowo to znajduje się w uporządkowanym zestawie słów, w przeciwnym razie wartość false.

Inne DOMTokenList#

NazwaOpis
stringifierOkreśla reguły zamiany uporządkowanego zestawu słów na łańcuch znakowy.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface DOMTokenList # {
	readonly attribute unsigned long length;
	getter DOMString? item(unsigned long index);
	boolean contains(DOMString token);
	void add(DOMString... tokens);
	void remove(DOMString... tokens);
	boolean toggle(DOMString token, optional boolean force);
	void replace(DOMString token, DOMString newToken);
	boolean supports(DOMString token);
			 attribute DOMString value;
	stringifier;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMTokenList (H1) Wstęp (H2) Właściwości DOMTokenList (H3) Metody DOMTokenList (H3) Inne DOMTokenList (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)