MouseEvent#

MouseEvent.ctrlKey#

Właściwość ctrlKey zwraca boolowską wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz kontrolny (np. 'Ctrl') był aktywny, w przeciwnym razie zwrócona zostanie wartość false. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var ctrlKeyPressed = mouseEvent.ctrlKey;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości ctrlKey musi być wartość false.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić stan aktywności klawisza kontrolnego dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia.

Alternatywnie można skorzystać z bardziej uniwersalnej metody MouseEvent.getModifierState().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var button = document.getElementById("press");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.ctrlKey: " + e.ctrlKey + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			button.addEventListener("click", readInfo, false);
			button.addEventListener("dblclick", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk (z opcjonalnym wciśnięciem klawisza Ctrl) by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzenia.</p>
	<input id="press" type="button" value="Kliknij mnie!">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute boolean ctrlKey;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MouseEvent (H1) MouseEvent.ctrlKey (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)