MouseEvent#

MouseEvent.clientY#

Właściwość clientY zwraca liczbę całkowitą reprezentującą współrzędną pionową miejsca wystąpienia danego zdarzenia w stosunku do obszaru operacyjnego. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var client_Y = mouseEvent.clientY;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości clientY musi być wartość 0.

W czasie wysyłania zaufanych zdarzeń domyślna wartość przechowywana we właściwości clientY ulegnie zmianie we wszystkich typach zdarzeń myszy.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić wartość reprezentującą współrzędną pionową dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.screenX: " + e.screenX
					+ "<br>" + "e.screenY: " + e.screenY
					+ "<br>" + "e.clientX: " + e.clientX
					+ "<br>" + "e.clientY: " + e.clientY + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			window.addEventListener("click", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w obrębie prawego okna by odczytać poszczególne współrzędne wystąpienia zdarzenia.</p>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute long clientY;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MouseEvent (H1) MouseEvent.clientY (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)