Zdarzenia#

Przegląd typów zdarzeń#

W zależności od poziomu wsparcia DOM, a także urządzeń wykorzystywanych do wyświetlania (np. ekranu) czy interakcji (np. myszy, klawiatury, ekranu dotykowego lub urządzenia głosowego), tylko pewna część typów zdarzeń może być generowana przez implementację. Gdy są używane w aplikacjach XML 1.0 lub HTML5, to specyfikacje definiujące te języki mogą dodatkowo ograniczać semantykę i zasięg (w szczególności dopuszczalne cele zdarzeń) powiązane z typem zdarzenia. Należy samodzielnie ustalić takie ograniczenia lub odnaleźć typy zdarzeń, które nie zostały zdefiniowane w specyfikacji zdarzeń.

Specyfikacja D3E zawiera następującą tabelę z najważniejszymi informacjami dla poszczególnych typów zdarzeń:

Typ zdarzeniaSync / AsyncBąbel-
kowa-
nie
Zaufane celeInterfejs DOMAnulo-
wanie
Domyślna akcja
abortSyncNiedefaultView, ElementEventNieBrak
beforeinputSyncTakElementInputEventTakAktualizacja elementu DOM
blurSyncNiedefaultView, ElementFocusEventNieBrak
clickSyncTakElementMouseEventTakZmienna: dla celów ze skojarzonym aktywującym zachowaniem wykonanie tego aktywującego zachowania; dla celów ogniskujących przekazanie zogniskowania do elementu
compositionendSyncTakElementCompositionEventNieBrak
compositionstartSyncTakElementCompositionEventTakRozpoczęcie sesji kompozycji, kiedy system kompozycji tekstu jest włączony
compositionupdateSyncTakElementCompositionEventNieBrak
dblclickSyncTakElementMouseEventNieZmienna: dla celów ze skojarzonym aktywującym zachowaniem wykonanie tego aktywującego zachowania; dla celów ogniskujących przekazanie zogniskowania do elementu; dla zaznaczalnych celów zaznaczenie części lub całości treści
errorAsyncNiedefaultView, ElementEventNieBrak
focusSyncNiedefaultView, ElementFocusEventNieBrak
focusinSyncTakdefaultView, ElementFocusEventNieBrak
focusoutSyncTakdefaultView, ElementFocusEventNieBrak
inputSyncTakElementNieBrak
keydownSyncTakElementKeyboardEventTakZmienna: zdarzenia beforeinput i input; uruchomienie systemu kompozycji tekstu; zdarzenia blur i focus; zdarzenie keypress; aktywujące zachowanie; inne zdarzenia
keyupSyncTakElementKeyboardEventTakBrak
loadAsyncNiedefaultView, Document, ElementEventNieBrak
mousedownSyncTakElementMouseEventTakZmienna: rozpoczęcie operacji przeciągania/upuszczania, rozpoczęcie zaznaczenia tekstu, rozpoczęcie interakcji przewijania/przesuwania (w połączeniu ze środkowym przyciskiem myszy, jeśli obsługiwany)
mouseenterSyncNieElementMouseEventNieBrak
mouseleaveSyncNieElementMouseEventNieBrak
mousemoveSyncTakElementMouseEventTakBrak
mouseoutSyncTakElementMouseEventTakBrak
mouseoverSyncTakElementMouseEventTakBrak
mouseupSyncTakElementMouseEventTakWywołanie menu kontekstowego (w połączeniu z prawym przyciskiem myszy, jeśli obsługiwany)
resizeSyncNiedefaultView, ElementUIEventNieBrak
scrollAsyncNie / TakDocument, ElementUIEventNieBrak
selectSyncTakElementEventNieBrak
unloadSyncNiedefaultView, Document, ElementEventNieBrak
wheelAsyncTakElementWheelEventTakPrzewijanie lub powiększanie dokumentu

Istnieje także wykaz z przestarzałymi typami zdarzeń, których implementacja i używanie jest odradzane.

Oto jeden ze sposobów interpretacji powyższej tabeli: zdarzenie load wyzwoli nasłuchy zdarzeń zarejestrowane na węzłach typu Element dla tego zdarzenia i dla faz przechwytywania oraz celu. Zdarzenia nie można anulować (czyli odwołać domyślnych akcji). Jeśli nasłuch zdarzenia dla zdarzenia load zostanie zarejestrowany na węźle innego typu niż defaultView, Document czy Element, lub zostanie zarejestrowany tylko dla fazy bąbelkowanie, to nasłuch zdarzenia nie zostanie wyzwolony.

Nie należy interpretować powyższej tabeli jako ostatecznego wyznacznika dla wymienionych typów zdarzeń. Dla przykładu, zdarzenie load jest wykorzystywane w innych specyfikacjach, ze szczególnym wskazaniem na Ajaksa (obiekt typu XMLHttpRequest). Podobnie metoda EventTarget.dispatchEvent() może być używana do wysyłania niezaufanych zdarzeń do nasłuchów zdarzeń na dowolnym obiekcie, który implementuje interfejs EventTarget.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Przegląd typów zdarzeń (H2)