WheelEvent#

WheelEvent.deltaZ#

Właściwość deltaZ zwraca liczbę rzeczywistą reprezentującą przewinięcie wzdłuż osi Z, kiedy domyślną akcją dla danego zdarzenia jest przewinięcie i nie została ona anulowana. W przeciwnym razie wskazuje na ruchu kółka wokół osi Z. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var delta_z = wheelEvent.deltaZ;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości deltaZ musi być wartość 0.0.

W czasie wysyłania zaufanych zdarzeń domyślna wartość przechowywana we właściwości deltaZ będzie zależna od wielu czynników (urządzenia, systemu operacyjnego, implementacji). Jednostkę zwracanej wartości można ustalić przy użyciu właściwość WheelEvent.deltaMode.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić wartość reprezentującą przewinięcie/obrót względem osi Y, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		#box {width: 200px; height: 200px; overflow:auto;}
		#box div {height: 2000px; background-color: #a08080;}

	</style>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var info = document.getElementById("info");
			var box = document.getElementById("box");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.deltaX: " + e.deltaX
					+ "<br>" + "e.deltaY: " + e.deltaY
					+ "<br>" + "e.deltaZ: " + e.deltaZ
					+ "<br>" + "e.deltaMode: " + e.deltaMode + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			box.addEventListener("wheel", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Obracaj kółko myszy w obrębie kontenera by odczytać poszczególne cechy zdarzenia.</p>

	<div id="box">
			<div></div>
	</div>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute double deltaZ;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

WheelEvent (H1) WheelEvent.deltaZ (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)