Text#

Wstęp#

Interfejs Text stanowi definicję Web IDL dla jednego z węzłów występujących w drzewie węzłów. Obiekty typu Text są potocznie nazywane węzłami tekstowymi # (pochodna węzłów znakowych) i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Interfejs Text dziedziczy z interfejsu CharacterData, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Węzeł tekstowy można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości Text#

NazwaOpis
Text.wholeTextZwraca połączone dane tekstowe z danego węzła tekstowego i wszystkich jego przyległych węzłów tekstowych.

Metody Text#

NazwaOpis
Text.splitText()Dzieli dany węzeł tekstowy na dwa węzły tekstowe zgodnie z przekazanym przesunięciem w jego danych tekstowych i zwraca referencję do nowego węzła tekstowego.

Inne Text#

NazwaOpis
new Text()Konstruktor tworzący nowy węzeł tekstowy z określonymi danymi tekstowymi.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(optional DOMString data = "")]
interface Text # : CharacterData {
	[NewObject] Text splitText(unsigned long offset);
	readonly attribute DOMString wholeText;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Text (H1) Wstęp (H2) Właściwości Text (H3) Metody Text (H3) Inne Text (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)