Ogólne#

Attr#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie Attr.

Pojęcia#

namespace

namespace prefix

local name

value

element

Atrybuty są skojarzone z przestrzenią nazw # (namespace) [wartość null lub niepsuty łańcuch znakowy], prefiksem przestrzeni nazw # (namespace prefix) [wartość null lub niepsuty łańcuch znakowy], nazwą lokalną # (local name) [niepsuty łańcuch znakowy], wartością # (value) [łańcuch znakowy] oraz elementem # (element) [wartość null lub węzeł elementowy].

Jeśli dzisiaj przyszłoby ponownie zaprojektować atrybuty to miałyby one jedynie nazwę i wartość.

qualified name

Nazwą kwalifikowaną # (qualified name) dla danego atrybutu jest jego nazwa lokalna jeśli jego prefiks przestrzeni nazw ma wartość null, w przeciwnym razie jest nią jego prefiks przestrzeni nazw, po którym następuje znak ":" (U+003A), po którym następuje jego nazwa lokalna.

W ramach pewnej optymalizacji aplikacje klienckie mogą implementować nazwę kwalifikowaną jako wewnętrzny stan atrybutu, ale nie jest to obowiązkowe. Specyfikacja DOM4 wprowadza dodatkowe pojęcie wyłącznie w celu poprawy czytelności.

Przy tworzeniu atrybutu jego nazwa lokalna musi zostać podana. O ile wyraźnie nie ustalono przy tworzeniu atrybutu, to jego przestrzeń nazw, prefiks przestrzeni nazw oraz element mają wartość null, a także jego wartość jest ustawiana na pusty łańcuch znakowy.

Analogia między definicjami XML a wewnętrznymi stanami atrybutu używanymi przez specyfikację DOM:

Atrybutem A

Atrybutem A # (attribute A) jest atrybut, którego nazwą lokalną jest A oraz którego przestrzeń nazw i prefiks przestrzeni nazw mają wartość null.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) Attr (H2) Pojęcia (H3) namespace (H4) namespace prefix (H4) local name (H4) value (H4) element (H4) qualified name (H4) Atrybutem A (H4)