Zdarzenia#

Bazowe interfejsy#

Z mechanizmem zdarzeń związanych jest kilka bazowych interfejsów zdarzeń # (basic event interfaces), które muszą być obsługiwane przez każdą implementację. Zaliczamy do nich cztery następujące interfejsy:

Bazowe interfejsy zdarzeń oraz wszystkie polecenia z nimi związane zdefiniowano w najnowszej specyfikacji DOM4, dlatego w bieżącej specyfikacji D3E, jeśli się pojawiają, to tylko jako referencje. Można powiedzieć, że w przypadku zdarzeń zależności między najważniejszymi specyfikacjami webowymi są następujące DOM4 > D3E > HTML5, czyli:

Pozostałe interfejsy definiowane w specyfikacji D3E tworzą odrębne moduły. Wykaz wszystkich interfejsów oraz zależności między nimi prezentuje poniższa grafika:

Bazowe interfejsy zdarzeń oraz ich dziedziczenie

Rysunek. Bazowe interfejsy zdarzeń oraz ich dziedziczenie

Poszczególne typy zdarzeń występujące w specyfikacji D3E pochodzą z tych bazowych interfejsów i muszą dziedziczyć wszystkie właściwości, metody oraz stałe z interfejsów, od których pochodzą. Kolejne typy zdarzeń definiowane w inny specyfikacjach również mogą dziedziczyć z tych bazowych interfejsów lub z nowych interfejsów, które definiują.

Moduły zdarzeń#

Specyfikacja D3E wprowadza pojęcie modułu zdarzeń # (event module). Moduł zdarzeń definiuje kolejne interfejsy (dziedziczące z interfejsów bazowych) oraz wchodzące w ich skład konkretne typy zdarzeń.

Model zdarzeń DOM umożliwia implementacjom DOM wspieranie wielu modułów zdarzeń. Model ten został tak zaprojektowany, aby możliwe było dodawanie nowych modułów zdarzeń w przyszłości. Celem specyfikacji D3E nie jest zdefiniowanie wszystkich możliwych zdarzeń. Dla celów interoperacyjności specyfikacja definiuje jedynie moduł zdarzeń interfejsu użytkownika, z podziałem na zdarzeniami niższego poziomu, które zależą od stosowanego urządzenia.

Istnieje jeszcze moduł ze zdarzeniami zmian, ale obecnie uznawany jest za przestarzały. W razie potrzeby można skorzystać z obserwatorów zmian.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Bazowe interfejsy (H2) Moduły zdarzeń (H3)