MutationRecord#

MutationRecord.removedNodes#

Właściwość removedNodes zwraca kolekcję typu NodeList ze wszystkimi dziećmi usuniętymi z celu obserwacji. Jeśli zmiana nie dotyczy usuwania dzieci to zwrócona zostanie pusta kolekcja. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var removed_nodes = mutationRecord.removedNodes;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Żeby uzyskać kolekcję węzłową z wieloma dziećmi należy usunąć z obserwowanego węzła stare węzły za pomocą jednego kompleksowego polecenia, np. wykorzystując właściwość Element.innerHTML.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function delAllChild(method){

			var observer = new MutationObserver(function(records, observer){

				var info = document.getElementById("info");

				info.innerHTML = "Zarejestrowano zmiany węzła DIV"
					+ "<br>" + "Liczba zmian records.length: " + records.length
					+ "<br><br>" + "Interfejs records[0].removedNodes: " + records[0].removedNodes
					+ "<br>" + "Liczba usuniętych węzłów records[0].removedNodes.length: " + records[0].removedNodes.length;

			});

			var config = {
				attributes: true,
				childList: true,
				characterData: true
			};

			var contener = document.getElementById("contener");

			observer.observe(contener, config);

			// Kompleksowa zmiana - wiele węzłów na raz
			if (method == "inner"){
				contener.innerHTML = "";
			}

			// Pojedyncza zmiana - jeden węzeł na raz
			if (method == "loop"){

				while (contener.lastChild){
					contener.removeChild(contener.lastChild);
				}

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<div id="contener">
		<p>Do kontenera DIV dodawany jest obserwator zmian z DOM4.</p>
		<p>Drugi akapit w kontenerze.</p>
		<p>Trzeci akapit w kontenerze.</p>
	</div>

	<p>Kliknij konkretny przycisk by usunąć wszystkie dzieci z kontenera DIV.</p>
	<input type="button" value="div.innerHTML=''" onclick="delAllChild('inner')">
	<input type="button" value="while" onclick="delAllChild('loop')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje odczytane z obserwatora zmian:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

W powyższym przykładzie celowo zastosowałem dwa różne sposoby usuwania węzłów, żeby pokazać różnice między pojedynczą a kompleksową modyfikacją przy obserwowaniu zmian. W pierwszym wariancie polecenie innerHTML="" w jednym kroku kasuje wszystkie węzły w kontenerze, dlatego w funkcji zwrotnej udostępniana jest kolejka zapisu z jednym zapisem zmian, z którego możemy pobrać wszystkie usunięte węzły (siedem). W drugim wariancie pętla while przebiega po wszystkich dzieciach w kontenerze i usuwa je pojedynczo, dlatego tworzonych jest siedem zapisów zmian, z których możemy pobrać pojedynczy węzeł.

Właściwość removedNodes pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface MutationRecord {
	[SameObject] readonly attribute NodeList removedNodes;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MutationRecord (H1) MutationRecord.removedNodes (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)