Node#

Node.hasChildNodes()#

Metoda hasChildNodes() zwraca boolowską wartość true jeśli dany węzeł posiada jakiekolwiek dzieci, w przeciwnym razie zwrócona zostanie wartość false.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var has_child = node.hasChildNodes();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody hasChildNodes() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć boolowską wartość true jeśli obiekt kontekstu posiada dzieci, w przeciwnym razie zwróć boolowską wartość false.

Metoda hasChildNodes() przydaje się w warunkach logicznych, kiedy dalsze fragmenty kodu zależą od stanu posiadania dzieci przez węzeł. Alternatywne rozwiązanie polega na skorzystaniu z właściwość Node.childNodes, która zwróci kolekcję węzłową ze wszystkimi dziećmi w węźle (ich liczbę odczytamy poprzez właściwość Node.length).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.hasChildNodes()); // true
	document.write("<br>");
	document.write(document.documentElement.hasChildNodes()); // true
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.firstChild.hasChildNodes()); // false
	document.write("<br>");
	document.write(document.createElement("div").hasChildNodes()); // false

	document.write("<br><br>");

	if (document.hasChildNodes()){
		document.write("Są dzieci - detekcja za pośrednictwem metody Node.hasChildNodes()");
	}

	document.write("<br><br>");

	if (document.childNodes.length){
		document.write("Są dzieci - detekcja za pośrednictwem właściwości Document.childNodes");
		document.write("<br>");
		document.write("childNodes.length: " + document.childNodes.length);
	}

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	boolean hasChildNodes();
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.hasChildNodes() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)