CharacterData#

Wstęp#

Interfejs CharacterData jest specyficznym interfejsem, nie istnieje bezpośrednio żaden węzeł typu CharacterData, aczkolwiek będzie on wykorzystywany przez dziedziczące po nim węzły typu Text, Comment i ProcessingInstruction, które na potrzeby dalszych opisów nazywam węzłami znakowymi # (szczegóły). Sam obiekt interfejsu jest dostępny w przestrzeni globalnej (można go rozszerzać) i wszystkie dziedziczące po nim węzły znakowe skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Zadaniem interfejsu CharacterData jest rozszerzenie węzłów znakowych o specyficzne właściwości i metody, które umożliwiają modyfikację skojarzonych z nimi danych tekstowych. Dzięki wyodrębnieniu tych poleceń do osobnego interfejsu nie ma potrzeby dublowania tych samych opisów w każdym interfejsie z osobna.

Nie należy zapominać także o tym, że w środowisku ECMAScript dane tekstowe reprezentowane są przez podstawowy typ string, który w razie potrzeby może zostać automatycznie zamieniony na obiekt, lub zamieniony przez nas samych za pomocą metody String(). Obiekt taki posiada szereg właściwości i metod (zdecydowanie więcej niż w DOM), które pozwalają dowolnie zmieniać jego wartość tekstową. Z racji tego, że DOM jest niezależny od środowiska, w nim samym zdefiniowano kilka podstawowych poleceń umożliwiających modyfikację danych tekstowych, które powinny być obsługiwane przez wszystkie implementacje DOM.

Interfejs CharacterData dziedziczy z interfejsu Node, dlatego interfejsy dziedziczące po CharacterData (węzły znakowe) będą miały dostęp do wszystkich poleceń z całego łańcucha dziedziczenia. Interfejs CharacterData bezpośrednio implementuje kolejny interfejs ChildNode ze wszystkimi jego podstawowymi zagadnieniami i poleceniami.

Właściwości CharacterData#

NazwaOpis
CharacterData.dataZwraca lub ustawia dane tekstowe danego węzła znakowego.
CharacterData.lengthZwraca liczbę jednostek kodowych z danych tekstowych danego węzła znakowego.

Metody CharacterData#

NazwaOpis
CharacterData.appendData()Dodaje nową treść na końcu danych tekstowych w danym węźle znakowym.
CharacterData.deleteData()Usuwa konkretną część danych tekstowych w danym węźle znakowym.
CharacterData.insertData()Dodaje nową treść w określonym miejscu danych tekstowych danego węzła znakowego.
CharacterData.replaceData()Zastępuje konkretną część danych tekstowych nową treścią w danym węźle znakowym.
CharacterData.substringData()Zwraca konkretną część danych tekstowych w danym węźle znakowym.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface CharacterData # : Node {
	[TreatNullAs=EmptyString] attribute DOMString data;
	readonly attribute unsigned long length;
	DOMString substringData(unsigned long offset, unsigned long count);
	void appendData(DOMString data);
	void insertData(unsigned long offset, DOMString data);
	void deleteData(unsigned long offset, unsigned long count);
	void replaceData(unsigned long offset, unsigned long count, DOMString data);
};

CharacterData implements ChildNode;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CharacterData (H1) Wstęp (H2) Właściwości CharacterData (H3) Metody CharacterData (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)