KeyboardEvent#

KeyboardEvent.metaKey#

Właściwość metaKey zwraca boolowską wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz meta (np. 'Command' na komputerach Apple) był aktywny, w przeciwnym razie zwrócona zostanie wartość false. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var metaKeyPressed = keyboardEvent.metaKey;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości metaKey musi być wartość false.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić stan aktywności klawisza meta dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia.

Alternatywnie można skorzystać z bardziej uniwersalnej metody KeyboardEvent.getModifierState().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		input:focus {outline: 5px solid green;}

	</style>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var input = document.getElementById("input");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.key: " + e.key
					+ "<br>" + "e.metaKey: " + e.metaKey + "<br><br>";

				info.innerHTML = info.innerHTML + data;

			}

			input.addEventListener("keydown", readInfo, false);
			input.addEventListener("keyup", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Ustaw zogniskowanie w poniższej kontrolce i wciśnij klawisz Command na komputerach Apple (z opcjonalnie innym klawiszem) by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzenia.</p>
	<input id="input" type="text" value="Wybierz mnie">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute boolean metaKey;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

KeyboardEvent (H1) KeyboardEvent.metaKey (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)