TextDecoder#

Wstęp#

Interfejs TextDecoder stanowi definicję Web IDL dla obiektów udostępniających dekoder z kodowania, co może być przydatne przy samodzielnym dekodowaniu danych binarnych. Obiekty typu TextDecoder są potocznie nazywane dekoderami tekstowymi # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi pojęciami.

Interfejs TextDecoder nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Dekoder tekstowy można utworzyć za pomocą konstruktora:

Właściwości TextDecoder#

NazwaOpis
TextDecoder.encodingZwraca zapisaną małymi literami nazwę z kodowania skojarzonego z danym dekoderem tekstowym.
TextDecoder.fatalZwraca wartość true jeśli trybem błędu w danym dekoderze tekstowym jest "fatal", w przeciwnym razie wartość false.
TextDecoder.ignoreBOMZwraca wartość true jeśli flaga ignorowania BOM w danym dekoderze tekstowym jest ustawiona, w przeciwnym razie wartość false.

Metody TextDecoder#

NazwaOpis
TextDecoder.decode()Dekoduje przekazane dane binarne i zwraca odpowiadające im dane tekstowe.

Inne TextDecoder#

NazwaOpis
new TextDecoder()Konstruktor tworzący nowy dekoder tekstowy.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(optional DOMString label = "utf-8", optional TextDecoderOptions options),
 Exposed=Window,Worker]
interface TextDecoder # {
	readonly attribute DOMString encoding;
	readonly attribute boolean fatal;
	readonly attribute boolean ignoreBOM;
	USVString decode(optional BufferSource input, optional TextDecodeOptions options);
};

dictionary TextDecoderOptions # {
	boolean fatal = false;
	boolean ignoreBOM = false;
};

dictionary TextDecodeOptions # {
	boolean stream = false;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

TextDecoder (H1) Wstęp (H2) Właściwości TextDecoder (H3) Metody TextDecoder (H3) Inne TextDecoder (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)