Zdarzenia#

Zogniskowanie#

Moduł zdarzeń zogniskowania # (focus event module) jest rozwinięciem modułu zdarzeń interfejsu użytkownika. Definiuje on interfejs FocusEvent oraz powiązane ze zogniskowaniem następujące typy zdarzeń:

Interfejs FocusEvent oraz powiązane z nim typy zdarzeń i kolejność zdarzeń zogniskowania zostały zaprojektowane zgodnie z pojęciami i wytycznymi określonymi w specyfikacji "User Agent Accessibility Guidelines 2.0".

Zogniskowanie dokumentu i kontekst zogniskowania#

Moduł zdarzeń zogniskowania zawiera typy zdarzeń informujące o zmianach w zogniskowaniu dokumentu. Istnieją trzy różne konteksty zogniskowania, które należy brać pod uwagę:

Typy zdarzeń definiowane przez specyfikację D3E dotyczą wyłącznie zogniskowania dokumentu i cele zdarzeń wymienione w opisach zdarzeń muszą być wyłącznie częścią dokumentu lub dokumentu w oknie, nigdy częścią przeglądarki lub systemu operacyjnego, nawet w czasie przełączania z jednego kontekstu zogniskowania do innego.

Standardowo dokument zawsze posiada jakiś zogniskowany element (nawet jeśli jest nim dokument we własnej postaci) oraz trwały pierścień zogniskowania. Podczas przełączania między kontekstami zogniskowania aktualny zogniskowany element i pierścień zogniskowania dokumentu zazwyczaj zachowują swój aktualny stan. Dla przykładu, jeśli dokument zawiera trzy ogniskujące elementy, drugi z nich posiada zogniskowania, to w chwili zmiany przez użytkownika zogniskowania systemu operacyjnego na inną aplikację i przywrócenia zogniskowania do przeglądarki, drugi element wciąż pozostanie zogniskowany w dokumencie, i użycie tabulatora przeniesie zogniskowanie na element trzeci. Język gospodarza może określać konkretne elementy, które otrzymują zogniskowanie, warunki zgodnie z którymi element może otrzymać zogniskowanie, zasady zmiany zogniskowania oraz kolejność zgodnie z którą zogniskowanie ulega zmianie. Dla przykładu, w niektórych sytuacjach element może otrzymywać zogniskowanie poprzez przesunięcie wskaźnika nad nim, kiedy inne okoliczności mogą wymagać kliknięcia myszą. Niektóre elementy mogą w ogóle nie otrzymywać zogniskowania, inne z kolei mogą otrzymywać zogniskowanie na określonych zasadach (klikając element), ale nie przez przełączenie tabulatorem. Dokumenty mogą zawierać wiele pierścieni zogniskowania. Inne specyfikacje mogą określać bardziej złożony model zogniskowania, włącznie z przyzwoleniem na jednoczesne zogniskowanie na wielu elementach.

Kolejność zdarzeń zogniskowania#

Zdarzenia zogniskowania występują w ustalonej kolejności względem siebie. Oto typowa sekwencja zdarzeń, kiedy zogniskowanie jest zmieniane między elementami (zakłada się, że żaden element nie posiada początkowego zogniskowania):

Nazwa zdarzeniaUwagi
Użytkownik zmienia zogniskowanie
1.focusinWysyłane przed otrzymaniem zogniskowania przez pierwszy element docelowy
2.focusWysyłane po otrzymaniu zogniskowania przez pierwszy element docelowy
Użytkownik zmienia zogniskowanie
3.focusoutWysyłane przed utratą zogniskowania przez pierwszy element docelowy
4.focusinWysyłane przed otrzymaniem zogniskowania przez drugi element docelowy
5.blurWysyłane po utracie zogniskowania przez pierwszy element docelowy
6.focusWysyłane po otrzymaniu zogniskowania przez drugi element docelowy

Specyfikacja D3E nie definiuje zachowania zdarzeń zogniskowania w przypadku interakcji z metodami takimi jak focus() czy blur(). W razie konieczności należy przeanalizować te specyfikacje, gdzie poszczególne metody zostały zdefiniowane.

Odniesienia w HTML5#

W specyfikacji HTML5 wymieniane są jedynie dwa zdarzenia zogniskowania: blur i focus. Ich automatyczne odpalenie przez przeglądarki internetowe występuje w wielu różnych sytuacjach, kiedy wymagane jest użycie algorytmu uaktualnienia kroków zogniskowania, i algorytm ten może być wywoływany jako jeden z kroków w innych algorytmach.

Z praktycznego punktu widzenia zmianę zogniskowania i powiązane z nim poszczególne zdarzenia zogniskowania można wywołać poprzez:

Celami zdarzeń zogniskowania może być obiekt Window lub niektóre elementy (np. kontrolki formularzy).

W ramach uzupełnienia warto zapoznać się z opisem selektorowej pseudoklasy :focus.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Zogniskowanie (H2) Zogniskowanie dokumentu i kontekst zogniskowania (H3) Kolejność zdarzeń zogniskowania (H3) Odniesienia w HTML5 (H3)