Element#

Wstęp#

Interfejs Element stanowi definicję Web IDL dla jednego z węzłów występujących w drzewie węzłów. Obiekty typu Element są potocznie nazywane węzłami elementowymi (element nodes) lub krótko elementami # (elements) i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Interfejs Element gromadzi w swojej definicji najbardziej ogólne właściwości i metody, które będą miały zastosowanie dla dowolnego elementu, niezależnie od używanego języka i rodzaju dokumentu (np. XML czy HTML). Dzięki wyodrębnieniu tych poleceń do osobnego interfejsu nie ma potrzeby dublowania tych samych opisów w każdym interfejsie z osobna. W kolejnych specyfikacjach mogą pojawić się bardziej konkretyzujące interfejsy dla całych grup elementów lub ich specyficznych wariantów, które będą dziedziczyły z interfejsu Element i jednocześnie go rozszerzały (szczegóły).

Interfejs Element dziedziczy z interfejsu Node, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia). Interfejs Element bezpośrednio implementuje kolejne interfejsy ParentNode i ChildNode ze wszystkimi ich podstawowymi zagadnieniami i poleceniami.

Element można utworzyć za pomocą metod:

Właściwości Element#

NazwaOpis
Element.attributesZwraca listę ze wszystkimi atrybutami w danym elemencie.
Element.classListZwraca obiekt zawierający listę słów z atrybutu class dla danego elementu lub ustawia w postaci łańcucha znakowego jego nową wartość.
Element.classNameZwraca lub ustawia wartość atrybutu class dla danego elementu.
Element.idZwraca lub ustawia wartość atrybutu id dla danego elementu.
Element.localNameZwraca nazwę lokalną dla danego elementu.
Element.namespaceURIZwraca przestrzeń nazw dla danego elementu.
Element.prefixZwraca prefiks przestrzeni nazw dla danego elementu.
Element.tagNameZwraca nazwę kwalifikowaną dla danego elementu.

Metody Element#

NazwaOpis
Element.getAttribute()Zwraca wartość z pierwszego atrybutu o określonej nazwie kwalifikowanej w danym elemencie.
Element.getAttributeNS()Zwraca wartość z atrybutu o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej w danym elemencie.
Element.getAttributeNode()Zwraca pierwszy atrybut o określonej nazwie kwalifikowanej w danym elemencie.
Element.getAttributeNodeNS()Zwraca atrybutu o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej w danym elemencie.
Element.getAttributeNames()Zwraca sekwencję zawierającą nazw kwalifikowane ze wszystkich atrybutów w danym elemencie.
Element.getElementsByClassName()Zwraca kolekcję elementową ze wszystkimi węzłami elementowymi o określonych klasach znajdującymi się w danym elemencie.
Element.getElementsByTagName()Zwraca kolekcję elementową ze wszystkimi węzłami elementowymi o określonej nazwie kwalifikowanej znajdującymi się w danym elemencie.
Element.getElementsByTagNameNS()Zwraca kolekcję elementową ze wszystkimi węzłami elementowymi o określonej nazwie lokalnej i przestrzeni nazw znajdującymi się w danym elemencie.
Element.hasAttribute()Zwraca wartość true jeśli atrybutu o określonej nazwie kwalifikowanej znajduje się w danym elemencie, w przeciwnym razie wartość false.
Element.hasAttributeNS()Zwraca wartość true jeśli atrybutu o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej znajduje się w danym elemencie, w przeciwnym razie wartość false.
Element.hasAttributes()Zwraca wartość true jeśli dany element posiada jakiekolwiek atrybuty, w przeciwnym razie wartość false.
Element.insertAdjacentElement()Dodaje przekazany węzeł elementowy w określone miejsce względem danego elementu i zwraca referencje do przekazanego węzła elementowego.
Element.insertAdjacentText()Zamienia przekazany łańcuch znakowy na węzeł tekstowy i dodaje go w określone miejsce względem danego elementu.
Element.matches()Zwraca wartość true jeśli dany element pasuje do przekazanego selektora, w przeciwnym razie wartość false.
Element.removeAttribute()Usuwa pierwszy atrybut o określonej nazwie kwalifikowanej w danym elemencie.
Element.removeAttributeNS()Usuwa atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej w danym elemencie.
Element.removeAttributeNode()Usuwa przekazany atrybut w danym elemencie i zwraca referencję do usuniętego atrybutu.
Element.setAttribute()Ustawia lub zmienia wartość pierwszego atrybutu o określonej nazwie kwalifikowanej w danym elemencie.
Element.setAttributeNS()Ustawia lub zmienia wartość atrybutu o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej w danym elemencie.
Element.setAttributeNode()Ustawia lub zastępuje pasujący pod względem przestrzeni nazw i nazwy lokalnej istniejący atrybut przekazanym atrybutem w danym elemencie i w zależności od sytuacji zwraca odpowiednie wartości.
Element.setAttributeNodeNS()Ustawia lub zastępuje pasujący pod względem przestrzeni nazw i nazwy lokalnej istniejący atrybut przekazanym atrybutem w danym elemencie i w zależności od sytuacji zwraca odpowiednie wartości.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface Element # : Node {
	readonly attribute DOMString? namespaceURI;
	readonly attribute DOMString? prefix;
	readonly attribute DOMString localName;
	readonly attribute DOMString tagName;

			 attribute DOMString id;
			 attribute DOMString className;
	[SameObject, PutForwards=value] readonly attribute DOMTokenList classList;

	boolean hasAttributes();
	[SameObject] readonly attribute NamedNodeMap attributes;
	sequence<DOMString> getAttributeNames();
	DOMString? getAttribute(DOMString qualifiedName);
	DOMString? getAttributeNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
	void setAttribute(DOMString qualifiedName, DOMString value);
	void setAttributeNS(DOMString? namespace, DOMString qualifiedName, DOMString value);
	void removeAttribute(DOMString qualifiedName);
	void removeAttributeNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
	boolean hasAttribute(DOMString qualifiedName);
	boolean hasAttributeNS(DOMString? namespace, DOMString localName);

	Attr? getAttributeNode(DOMString qualifiedName);
	Attr? getAttributeNodeNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
	Attr? setAttributeNode(Attr attr);
	Attr? setAttributeNodeNS(Attr attr);
	Attr removeAttributeNode(Attr attr);

	Element? closest(DOMString selectors);
	boolean matches(DOMString selectors);
	boolean webkitMatchesSelector(DOMString selectors); // historical alias of .matches

	HTMLCollection getElementsByTagName(DOMString qualifiedName);
	HTMLCollection getElementsByTagNameNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
	HTMLCollection getElementsByClassName(DOMString classNames);

	Element? insertAdjacentElement(DOMString where, Element other); // historical
	void insertAdjacentText(DOMString where, DOMString data); // historical
};

Element implements ParentNode;
Element implements ChildNode;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Element (H1) Wstęp (H2) Właściwości Element (H3) Metody Element (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)