Zdarzenia#

Interfejs użytkownika#

Głównym modułem zdarzeń, z którego wywodzi się większość kolejnych modułów zdarzeń niższego poziomu, jest moduł zdarzeń interfejsu użytkownika # (User Interface event module). Definiuje on interfejs UIEvent oraz powiązane z interfejsem użytkownika i manipulacjami dokumentem następujące typy zdarzeń:

Co istotnie, niektóre z wyżej wymienionych typów zdarzeń stosują interfejs UIEvent jeśli wygenerowane zostały z interfejsu użytkownika, w przeciwnym razie dziedziczą po interfejsie Event. Można to ustalić wprost z tabelkowego opisu każdego zdarzenia.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Interfejs użytkownika (H2)