Zestawy znaków#

Wykaz znaków#

W specyfikacji HTML 4.01 wprowadzono wiele encji nazwanych. Definicje nazw dla poszczególnych znaków umieszczono w trzech osobnych plikach:

W plikach, dla niektórych symboli, dodatkowo umieszczono opisy wyjaśniające różnice między niektórymi alfabetami oraz różnymi kodowaniami.

Zaprezentuję wszystkie symbole pochodzące z tych plików w jednym miejscu. Kody znaków oraz nazwy powinny być kompatybilne z nowszymi zestawami znaków (np. Unicode).

ISO 8859-1 (Latin-1)#

Strona kodowa ISO 8859-1 składa się z 256 znaków (0-255). Pierwsze 128 znaków (0-127) są identyczne ze znakami ASCII. Kody od 128 do 159 zawierają znaki z Microsoft Windows Latin-1 (CP-1252). Specyfikacja HTML 4.01 tylko czterem z tych znaków nadała nazwy (w pliku HTMLspecial.ent). Od kodu 160 do 255 wszystkim znakom przypisano nazwy.

Kod (Dec)NazwaOpis (EN)Opis (PL)Wygląd (Dec)
  Non-breaking space"Niełamliwa" spacja 
¡¡Inverted exclamation markZnak odwróconego wykrzyknika¡
¢¢Cent signZnak centa¢
££Pound signZnak funta£
¤¤Currency signZnak waluty¤
¥¥Yen signZnak jena¥
¦¦Broken vertical barPrzełamana pionowa linia¦
§§Section signZnak sekcji§
¨¨Umlaut (diaeresis)Umlaut (diereza)¨
©©Copyright signZnak praw autorskich©
ªªFeminine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiegoª
««Left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet)Lewy cudzysłów ostrokątny«
¬¬Not signZnak negacji¬
­­Soft hyphen (discretionary hyphen)"Miękki" łącznik (dyskrecjonalny)­
®®Registered trademark signZastrzeżony znak towarowy®
¯¯Macron accent (overline)Znak "wzdłużenia" akcentu ("nadkreślenie")¯
°°Degree signZnak stopnia°
±±Plus-minus signZnak plus-minus±
²²Superscript two (squared)Indeks górny dwa (kwadrat)²
³³Superscript three (cubed)Indeks górny trzy (sześcian)³
´´Acute accent (spacing acute)Silny akcent´
µµMicro signZnak mikroµ
¶¶Paragraph sign (pilcrow sign)Znak paragrafu
··Middle dot (Georgian comma)Środkowa kropka·
¸¸Cedilla"Haczyk" pod literą¸
¹¹Superscript oneIndeks górny jeden¹
ººMasculine ordinal indicatorWskaźnik liczebnika porządkowego męskiegoº
»»Right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet)Prawy cudzysłów ostrokątny»
¼¼Vulgar fraction one quarterUłamek zwykły jedna czwarta¼
½½Vulgar fraction one halfUłamek zwykły jedna druga½
¾¾Vulgar fraction three quartersUłamek zwykły trzy czwarte¾
¿¿Inverted question markOdwrócony znak zapytania¿
ÀÀLatin capital letter "A" with graveŁacińska wielka litera "A" z akcentemÀ
ÁÁLatin capital letter "A" with acuteŁacińska wielka litera "A" z akcentem mocnymÁ
ÂÂLatin capital letter "A" with circumflexŁacińska wielka litera "A" z "daszkiem"Â
ÃÃLatin capital letter "A" with tildeŁacińska wielka litera "A" z tyldąÃ
ÄÄLatin capital letter "A" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "A" z diereząÄ
ÅÅLatin capital letter "A" with ring aboveŁacińska wielka litera "A" z kółkiem powyżejÅ
ÆÆLatin capital ligature "AE"Łacińskie wielkie połączenie "AE"Æ
ÇÇLatin capital letter "C" with cedillaŁacińska wielka litera "C" z "haczykiem"Ç
ÈÈLatin capital letter "E" with graveŁacińska wielka litera "E" z akcentemÈ
ÉÉLatin capital letter "E" with acuteŁacińska wielka litera "E" z akcentem mocnymÉ
ÊÊLatin capital letter "E" with circumflexŁacińska wielka litera "E" z "daszkiem"Ê
ËËLatin capital letter "E" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "E" z diereząË
ÌÌLatin capital letter "I" with graveŁacińska wielka litera "I" z akcentemÌ
ÍÍLatin capital letter "I" with acuteŁacińska wielka litera "I" z akcentem mocnymÍ
ÎÎLatin capital letter "I" with circumflexŁacińska wielka litera "I" z "daszkiem"Î
ÏÏLatin capital letter "I" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "I" z diereząÏ
ÐÐLatin capital letter "ETH"Łacińska wielka litera "ETH"Ð
ÑÑLatin capital letter "N" with tildeŁacińska wielka litera "N" z tyldąÑ
ÒÒLatin capital letter "O" with graveŁacińska wielka litera "O" z akcentemÒ
ÓÓLatin capital letter "O" with acuteŁacińska wielka litera "O" z akcentem mocnymÓ
ÔÔLatin capital letter "O" with circumflexŁacińska wielka litera "O" z "daszkiem"Ô
ÕÕLatin capital letter "O" with tildeŁacińska wielka litera "O" z tyldąÕ
ÖÖLatin capital letter "O" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "O" z diereząÖ
××Multiplication signZnak mnożenia×
ØØLatin capital letter "O" slash (stroke)Łacińska wielka litera "O" z "przecięciem"Ø
ÙÙLatin capital letter "U" with graveŁacińska wielka litera "U" z akcentemÙ
ÚÚLatin capital letter "U" with acuteŁacińska wielka litera "U" z akcentem mocnymÚ
ÛÛLatin capital letter "U" with circumflexŁacińska wielka litera "U" z "daszkiem"Û
ÜÜLatin capital letter "U" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "U" z diereząÜ
ÝÝLatin capital letter "Y" with acuteŁacińska wielka litera "Y" z akcentem mocnymÝ
ÞÞLatin capital letter "THORN"Łacińska wielka litera "THORN"Þ
ßßLatin small letter sharp "s"Łacińska mała litera "ostre" "s"ß
ààLatin small letter "a" with graveŁacińska mała litera "a" z akcentemà
ááLatin small letter "a" with acuteŁacińska mała litera "a" z akcentem mocnymá
ââLatin small letter "a" with circumflexŁacińska mała litera "a" z "daszkiem"â
ããLatin small letter "a" with tildeŁacińska mała litera "a" z tyldąã
ääLatin small letter "a" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "a" z diereząä
ååLatin small letter "a" with ring aboveŁacińska mała litera "a" z kółkiem powyżejå
ææLatin small ligature "ae"Łacińskie małe połączenie "ae"æ
ççLatin small letter "c" with cedillaŁacińska mała litera "c" z "haczykiem"ç
èèLatin small letter "e" with graveŁacińska mała litera "e" z akcentemè
ééLatin small letter "e" with acuteŁacińska mała litera "e" z akcentem mocnymé
êêLatin small letter "e" with circumflexŁacińska mała litera "e" z "daszkiem"ê
ëëLatin small letter "e" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "e" z diereząë
ììLatin small letter "i" with graveŁacińska mała litera "i" z akcentemì
ííLatin small letter "i" with acuteŁacińska mała litera "i" z akcentem mocnymí
îîLatin small letter "i" with circumflexŁacińska mała litera "i" z "daszkiem"î
ïïLatin small letter "i" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "i" z diereząï
ððLatin small letter "eth"Łacińska mała litera "eth"ð
ññLatin small letter "n" with tildeŁacińska mała litera "n" z tyldąñ
òòLatin small letter "o" with graveŁacińska mała litera "o" z akcentemò
óóLatin small letter "o" with acuteŁacińska mała litera "o" z akcentem mocnymó
ôôLatin small letter "o" with circumflexŁacińska mała litera "o" z "daszkiem"ô
õõLatin small letter "o" with tildeŁacińska mała litera "o" z tyldąõ
ööLatin small letter "o" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "o" z diereząö
÷÷Division signZnak dzielenia÷
øøLatin small letter "o" slash (stroke)Łacińska mała litera "o" z "przecięciem"ø
ùùLatin small letter "u" with graveŁacińska mała litera "u" z akcentemù
úúLatin small letter "u" with acuteŁacińska mała litera "u" z akcentem mocnymú
ûûLatin small letter "u" with circumflexŁacińska mała litera "u" z "daszkiem"û
üüLatin small letter "u" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "u" z diereząü
ýýLatin small letter "y" with acuteŁacińska mała litera "y" z akcentem mocnymý
þþLatin small letter "thorn"Łacińska mała litera "thorn"þ
ÿÿLatin small letter "y" with diaeresis (umlaut)Łacińska mała litera "y" z diereząÿ

Popularne znaki#

Niektórym często stosowanym znakom Unikodu również nadano nazwy w (X)HTML-u.

Kod (Dec)NazwaOpis (EN)Opis (PL)Wygląd (Dec)
ƒƒLatin small "f" with hook (function, florin)Łacińskie małe "f" z "haczykiem" (funkcja, floren)ƒ
Litery greckie
ΑΑGreek capital letter "alpha"Grecka wielka litera "alfa"Α
ΒΒGreek capital letter "beta"Grecka wielka litera "beta"Β
ΓΓGreek capital letter "gamma"Grecka wielka litera "gamma"Γ
ΔΔGreek capital letter "delta"Grecka wielka litera "delta"Δ
ΕΕGreek capital letter "epsilon"Grecka wielka litera "epsilon"Ε
ΖΖGreek capital letter "zeta"Grecka wielka litera "dzeta"Ζ
ΗΗGreek capital letter "eta"Grecka wielka litera "eta"Η
ΘΘGreek capital letter "theta"Grecka wielka litera "theta"Θ
ΙΙGreek capital letter "iota"Grecka wielka litera "jota"Ι
ΚΚGreek capital letter "kappa"Grecka wielka litera "kappa"Κ
ΛΛGreek capital letter "lambda"Grecka wielka litera "lambda"Λ
ΜΜGreek capital letter "mu"Grecka wielka litera "mi"Μ
ΝΝGreek capital letter "nu"Grecka wielka litera "ni"Ν
ΞΞGreek capital letter "xi"Grecka wielka litera "ksi"Ξ
ΟΟGreek capital letter "omicron"Grecka wielka litera "omikron"Ο
ΠΠGreek capital letter "pi"Grecka wielka litera "pi"Π
ΡΡGreek capital letter "rho"Grecka wielka litera "ro"Ρ
ΣΣGreek capital letter "sigma"Grecka wielka litera "sigma"Σ
ΤΤGreek capital letter "tau"Grecka wielka litera "tau"Τ
ΥΥGreek capital letter "upsilon"Grecka wielka litera "ypsilon"Υ
ΦΦGreek capital letter "phi"Grecka wielka litera "fi"Φ
ΧΧGreek capital letter "chi"Grecka wielka litera "chi"Χ
ΨΨGreek capital letter "psi"Grecka wielka litera "psi"Ψ
ΩΩGreek capital letter "omega"Grecka wielka litera "omega"Ω
ααGreek small letter "alpha"Grecka mała litera "alfa"α
ββGreek small letter "beta"Grecka mała litera "beta"β
γγGreek small letter "gamma"Grecka mała litera "gamma"γ
δδGreek small letter "delta"Grecka mała litera "delta"δ
εεGreek small letter "epsilon"Grecka mała litera "epsilon"ε
ζζGreek small letter "zeta"Grecka mała litera "dzeta"ζ
ηηGreek small letter "eta"Grecka mała litera "eta"η
θθGreek small letter "theta"Grecka mała litera "theta"θ
ιιGreek small letter "iota"Grecka mała litera "jota"ι
κκGreek small letter "kappa"Grecka mała litera "kappa"κ
λλGreek small letter "lambda"Grecka mała litera "lambda"λ
μμGreek small letter "mu"Grecka mała litera "mi"μ
ννGreek small letter "nu"Grecka mała litera "ni"ν
ξξGreek small letter "xi"Grecka mała litera "ksi"ξ
οοGreek small letter "omicron"Grecka mała litera "omikron"ο
ππGreek small letter "pi"Grecka mała litera "pi"π
ρρGreek small letter "rho"Grecka mała litera "ro"ρ
ςςGreek small letter "final sigma"Grecka mała litera "końcowa sigma"ς
σσGreek small letter "sigma"Grecka mała litera "sigma"σ
ττGreek small letter "tau"Grecka mała litera "tau"τ
υυGreek small letter "upsilon"Grecka mała litera "ypsilon"υ
φφGreek small letter "phi"Grecka mała litera "fi"φ
χχGreek small letter "chi"Grecka mała litera "chi"χ
ψψGreek small letter "psi"Grecka mała litera "psi"ψ
ωωGreek small letter "omega"Grecka mała litera "omega"ω
ϑϑGreek small letter "theta symbol"Grecka mała litera "theta symbol"ϑ
ϒϒGreek "upsilon" with hook symbolGrecka litera "ypsilon" z symbolem "haczyka"ϒ
ϖϖGreek "pi" symbolGrecki "pi" symbolϖ
Interpunkcja
••Bullet (black small circle)Małe czarne koło
……Horizontal ellipsis (three dot leader)Poziome elipsy (wielokropek)
′′Prime (minutes, feet)Prim (minuty, stopy)
″″Double prime (seconds, inches)Bis (sekundy, cale)
‾‾Overline (spacing overscore)"Nadkreślenie"
⁄⁄Fraction slashKreska ułamkowa
Literowe
℘℘Script capital "P" (power set, Weierstrass "p")Weierstrass "p"
ℑℑBlackletter capital "I" (imaginary part)Część urojona liczby zespolonej
ℜℜBlackletter capital "R" (real part symbol)Część rzeczywista liczby zespolonej
™™Trade mark signZnak handlowy
ℵℵAlef symbol (first transfinite cardinal)Symbol alef
Strzałki
←←Leftwards arrowStrzałka w lewo
↑↑Upwards arrowStrzałka w górę
→→Rghtwards arrowStrzałka w prawo
↓↓Downwards arrowStrzałka w dół
↔↔Left right arrow (horizontal)Strzałka lewo-prawo
↵↵Downwards arrow with corner leftwards (carriage return)Strzałka w dół z rogiem w lewo (powrót karetki)
⇐⇐Leftwards double arrowPodwójna strzałka w lewo
⇑⇑Upwards double arrowPodwójna strzałka w górę
⇒⇒Rightwards double arrowPodwójna strzałka w prawo
⇓⇓Downwards double arrowPodwójna strzałka w dół
⇔⇔Left right double arrow (horizontal)Podwójna strzałka lewo-prawo
Matematyczne
∀∀For allDla wszystkich...
∂∂Partial differentialPochodna cząstkowa
∃∃There existsIstnieje...
∅∅Empty set (null set, diameter)Zbiór pusty
∇∇Nabla (backward difference)Operator Nabla
∈∈Element of...należy do...
∉∉Not an element of...nie należy do...
∋∋Contains as member...zawiera się w...
∏∏n-ary product = product signZnak mnożenia n-elementów ciągu
∑∑n-ary sumationZnak sumowania n-elementów ciągu
−−Minus signZnak minus
∗∗Asterisk operatorOperator gwiazdka
√√Square root (radical sign)Pierwiastek kwadratowy
∝∝Proportional to...proporcjonalne do...
∞∞InfinityNieskończoność
∠∠AngleKąt
∧∧Logical and (wedge)Operator logiczny i
∨∨Logical or (vee)Operator logiczny lub
∩∩Intersection (cap)Część wspólna (iloczyn) zbiorów
∪∪Union (cup)Połączenie (suma) zbiorów
∫∫IntegralCałka
∴∴Therefore...z tego wynika... (dlatego)
∼∼Tilde operator (varies with, similar to)...podobny do... (operator tylda)
≅≅Approximately equal to...w przybliżeniu równe...
≈≈Almost equal to (asymptotic to)...prawie równe...
≠≠Not equal to...różne od...
≡≡Identical to...równe tożsamościowo... (identyczne)
≤≤Less-than or equal to...mniejsze lub równe...
≥≥Greater-than or equal to...większe lub równe...
⊂⊂Subset of...jest podzbiorem...
⊃⊃Superset of...jest zbiorem nadrzędnym dla...
⊄⊄Not a subset of...nie jest podzbiorem...
⊆⊆Subset of or equal to...jest podzbiorem lub jest równy...
⊇⊇Superset of or equal to...jest zbiorem nadrzędnym lub jest równy...
⊕⊕Circled plus (direct sum)Plus w kółku (bezpośrednia suma)
⊗⊗Circled times (vector product)Iloczyn wektorowy
⊥⊥Up tack (orthogonal to, perpendicular)...jest prostopadły do...
⋅⋅Dot operatorOperator kropka
⌈⌈Left ceiling (apl upstile)Liczba całkowita, która jest większa lub równa z lewej strony
⌉⌉Right ceilingLiczba całkowita, która jest większa lub równa z prawej strony
⌊⌊Left floor (apl downstile)Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z lewej strony
⌋⌋Right floorLiczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z prawej strony
〈⟨Left-pointing angle bracket (bra)Lewy ostrokątny nawias
〉⟩Right-pointing angle bracket (ket)Prawy ostrokątny nawias
Geometryczne
◊◊LozengeRomb
♠♠Black spade suitSymbol pik
♣♣Black club suit (shamrock)ymbol trefl (koniczyna)
♥♥Black heart suit (valentine)Symbol kier (serce)
♦♦Black diamond suitSymbol karo

Międzynarodowe znaki#

Tylko czterem znakom ze standardu ASCII nadano nazwy (odpowiadają one za samą składnię xHTML-a).

Kod (Dec)NazwaOpis (EN)Opis (PL)Wygląd (Dec)
""Quotation mark (APL quote)Znak cudzysłowu"
&&AmpersandAmpersand (znak and)&
&#60;&lt;Less-than signZnak mniejszości<
&#62;&gt;Greater-than signZnak większości>
&#338;&OElig;Latin capital ligature "OE"Łacińskie wielkie połączenie "OE"Œ
&#339;&oelig;Latin small ligature "oe"Łacińskie małe połączenie "oe"œ
&#352;&Scaron;Latin capital letter "S" with caronŁacińska wielka litera "S" z odwróconym "daszkiem"Š
&#353;&scaron;Latin small letter "s" with caronŁacińska mała litera "s" z odwróconym "daszkiem"š
&#376;&Yuml;Latin capital letter "Y" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "Y" z diereząŸ
&#710;&circ;Modifier letter circumflex accent"Daszek"ˆ
&#732;&tilde;Small tildeMała tylda˜
&#8194;&ensp;En spacePowiększona spacja
&#8195;&emsp;Em spaceUwydatniona spacja
&#8201;&thinsp;Thin space"Cienka" spacja
&#8204;&zwnj;Zero width non-joinerPionowa linia
&#8205;&zwj;Zero width joinerPionowa linia z łącznikiem
&#8206;&lrm;Left-to-right markZnak "lewa do prawej"
&#8207;&rlm;Right-to-left markZnak "prawy do lewego"
&#8211;&ndash;En dashPowiększony myślnik
&#8212;&mdash;Em dashUwydatniony myślnik
&#8216;&lsquo;Left single quotation markLewy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8217;&rsquo;Right single quotation markPrawy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8218;&sbquo;Single low-9 quotation markPojedynczy "niski" znak cudzysłowu
&#8220;&ldquo;Left double quotation markLewy podwójny znak cudzysłowu
&#8221;&rdquo;Right double quotation markPrawy podwójny znak cudzysłowu
&#8222;&bdquo;Double low-9 quotation markPodwójny "niski" znak cudzysłowu
&#8224;&dagger;DaggerKrzyżyk
&#8225;&Dagger;Double daggerPodwójny krzyżyk
&#8240;&permil;Per mille signZnak promila
&#8249;&lsaquo;Single left-pointing angle quotation markPojedynczy lewy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8250;&rsaquo;Single right-pointing angle quotation markPojedynczy prawy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8364;&euro;Euro signZnak euro
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zestawy znaków (H1) Wykaz znaków (H2) ISO 8859-1 (Latin-1) (H3) Popularne znaki (H3) Międzynarodowe znaki (H3)