Spis poleceń HTML#

Atrybuty#

Oznaczenia:

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w wykazie atrybutów specyfikacji HTML 4.01.

AtrybutZastosowanieDTDOpis

A

A
abbr<td>, <th>xSTFSkrócony opis zawartości komórki
accept<form>, <input>xSTFLista typów MIME dla wysyłanego pliku
accept-charset<form>xSTFLista obsługiwanych kodowań znaków
accesskey<a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <legend>, <textarea>xSTFZnak klawisza dostępu
action<form> (wymagany)xSTFObsługa formularza po stronie serwera
align<applet>, <iframe>, <img>, <input>, <object>xTFPionowe lub poziome ustawienie
align<caption>xTFUstawienie podpisu tabeli
align<col>, <colgroup>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>xSTFUstawienie tekstu w grupach komórek w tabeli
align<div>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <p>xTFUstawienie (wyrównanie) tekstu
align<hr>xTFUstawienie poziomej linii
align<legend>xTFUstawienie legendy dla grupy kontrolek
align<table>xTFPozycja tabeli względem okna
alink<body>xTFKolor wybranych odsyłaczy
alt<applet>xTFKrótki opis
alt<area>, <img> (wymagany)xSTFKrótki opis
alt<input>xSTFKrótki opis
archive<applet>xTFLista archiwów rozdzielonych przecinkami
archive<object>xSTFLista adresów rozdzielonych odstępami
axis<td>, <th>xSTFLista powiązanych komórek rozdzielonych przecinkami

B

B
background<body>xTFObrazek w tle dokumentu
bgcolor<body>xTFKolor tła dokumentu
bgcolor<table>xTFKolor tła komórek tabeli
bgcolor<td>, <th>xTFKolor tła komórek tabeli
bgcolor<tr>xTFKolor tła wierszy tabeli
border<img>, <object>xTFSzerokość obramowania elementu
border<table>xSTFSzerokość obramowania tabeli

C

C
cellpadding<table>xSTFOdstępy wewnątrz komórek tabeli
cellspacing<table>xSTFOdstępy pomiędzy komórkami tabeli
char<col>, <colgroup>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>xSTFZnak wyrównujący, np.: char=':'
charoff<col>, <colgroup>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>xSTFPrzesunięcie dla znaku wyrównującego
charset<a>, <link>, <script>xSTFKodowanie znaków związanego zasobu
checked<input>xSTFDla pól typu 'radio' i 'checkbox'
cite<blockquote> ,<q>xSTFAdres dla dokumentu źródłowego lub wiadomości
cite<del>, <ins>xSTFInformacja o zmianie
classWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFLista klas rozdzielonych odstępami
classid<object>xSTFIdentyfikuje implementację
clear<br>xTFKontroluje przepływ tekstu
code<applet>xTFPlik klasy apletu
codebase<applet>xTFOpcjonalny adres bazowy dla apletu
codebase<object>xSTFAdres bazowy dla klas, danych, archiwów
codetype<object>xSTFTyp zawartości dla kodu
color<basefont>, <font>xTFKolor tekstu
cols<frameset>xFLista długości, domyślnie: 100% (1 kolumna)
cols<textarea> (wymagany)xSTFLiczba kolumn w polu komentarza
colspan<td>, <th>xSTFLiczba połączonych komórek w kolumnie
compact<dir>, <dl>, <menu>, <ol>, <ul>xTFRedukuje odstępy pomiędzy pozycjami
content<meta> (wymagany)xSTFZwiązana informacja
coords<a>xSTFDo użytku z mapą odnośników klienta
coords<area>xSTFLista długości oddzielona przecinkami

D

D
data<object>xSTFOdwołanie do danych obiektu
datetime<del>, <ins>xSTFData i czas zmiany
declare<object>xSTFDeklaracja
defer<script>xSTFPrzeglądarka może odroczyć wykonanie skryptu
dirWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <param>, <script>xSTFKierunek tekstu
dir<bdo> (wymagany)xSTFKierunek tekstu
disabled<button>, <input>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea>xSTFNiedostępny

E

E
enctype<form>xSTFTyp zawartości

F

F
face<basefont>, <font>xTFLista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami
for<label>xSTFDopasowuje identyfikator do elementu
frame<table>xSTFKtóre krawędzie tabeli wyświetlić
frameborder<frame>, <iframe>xTFŻyczenie obramowania ramki

H

H
headers<td>, <th>xSTFLista identyfikatorów komórek nagłówkowych
height<applet> (wymagany)xTFWysokość początkowa
height<iframe>xTFWysokość ramki
height<img>, <object>xSTFWysokość
height<td>, <th>xTFWysokość komórki
href<a>, <area>, <link>xSTFAdres powiązanego zasobu
href<base>xSTFAdres bazowy
hreflang<a>, <link>xSTFKod języka
hspace<applet>, <img>, <object>xTFPoziomy odstęp
http-equiv<meta>xSTFInformacja nagłówkowa

I

I
idWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <base>, <head>, <html>, <meta>, <script>, <style>, <title>xSTFIdentyfikator unikalny w dokumencie
ismap<img>, <input>xSTFUżyj mapy odnośników po stronie serwera

L

L
label<optgroup> (wymagany)xSTFDo użytku w hierarchicznych listach
label<option>xSTFDo użytku w hierarchicznych listach
langWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <br>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <param>, <script>xSTFKod języka
language<script>xTFPredefiniowana nazwa języka skryptowego
link<body>xTFKolor odsyłaczy
longdesc<frame>, <iframe>xTFOdnośnik do długiego opisu (dopełnia 'title')
longdesc<img>xSTFOdnośnik do długiego opisu (dopełnia 'alt')

M

M
marginheight<frame>, <iframe>xTFWysokość marginesu w pikselach
marginwidth<frame>, <iframe>xTFSzerokość marginesu w pikselach
maxlength<input>xSTFMaksymalna liczba znaków dla pola tekstowego
media<link>xSTFTyp medium
media<style>xSTFZaprojektowane do użytku z mediami
method<form>xSTFMetoda wysłania formularza
multiple<select>xSTFWielokrotny wybór

N

N
name<a>xSTFNazwa odsyłacza
name<applet>xTFPozwala apletom odnaleźć się
name<button>, <textarea>xSTFNazwa pola
name<form>xSTFNazwa formularza dla skryptów
name<frame>, <iframe>xTFNazwa ramki
name<img>xSTFNazwa obrazka dla skryptów
name<input>, <object>xSTFWysyłane wewnątrz formularza
name<map> (wymagany)xSTFDo odwołania przez 'usemap'
name<meta>xSTFNawa informacji meta
name<param> (wymagany)xSTFNazwa własności
name<select>xSTFNazwa pola
nohref<area>xSTFTen obszar nie ma przypisanej akcji
noresize<frame>xFNie pozwala użytkownikom zmieniać rozmiaru ramki
noshade<hr>xTFPozioma linia pozbawiona cienia
nowrap<td>, <th>xTFBlokada zawijania tekstu

O

O
object<applet>xTFPlik zasobów
onblur<a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea>xSTFElement utracił zogniskowanie
onchange<input>, <select>, <textarea>xSTFWartość elementu została zmieniona
onclickWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFKliknięcie myszki
ondblclickWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFPodwójne kliknięcie myszki
onfocus<a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <select>, <textarea>xSTFElement otrzymał zogniskowanie
onkeydownWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFKlawisz został wciśnięty
onkeypressWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFKlawisz został wciśnięty i zwolniony
onkeyupWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFKlawisz został zwolniony
onload<frameset>xFWszystkie ramki zostały wczytane
onload<body>xSTFDokument został wczytany
onmousedownWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFPrzycisk myszki został wciśnięty
onmousemoveWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFRuch myszki nad elementem
onmouseoutWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFWskaźnik myszki opuścił element
onmouseoverWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFWskaźnik myszki wskazał element
onmouseupWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <font>, <frame>, <frameset>, <head>, <html>, <iframe>, <isindex>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFPrzycisk myszki został zwolniony
onreset<form>xSTFFormularz został wyczyszczony
onselect<input>, <textarea>xSTFJakiś tekst został zaznaczony
onsubmit<form>xSTFFormularz został wysłany
onunload<frameset>xFWszystkie ramki zostały usunięte
onunload<body>xSTFDokument został usunięty

P

P
profile<head>xSTFNazwany słownik informacji meta
prompt<isindex>xTFTekst zachęty

R

R
readonly<input>xSTFDla tekstu i hasła
readonly<textarea>xSTFTylko do odczytu
rel<a>, <link>xSTFTyp odsyłacza
rev<a>, <link>xSTFOdsyłacz typu zwrotnego
rows<frameset>xFLista długości, domyślnie: 100% (1 wiersz)
rows<textarea> (wymagany)xSTFLiczba wierszy
rowspan<td>, <th>xSTFLiczba komórek połączonych w wierszu
rules<table>xSTFReguły pomiędzy wierszami i kolumnami

S

S
scheme<meta>xSTFWybiera formę zawartości
scope<td>, <th>xSTFZakres pokrywany przez komórki nagłówkowe
scrolling<frame>, <iframe>xTFRamka przewijanie lub nie
selected<option>xSTFDomyślnie zaznaczone
shape<a>xSTFDo użytku z mapą odnośników klienta
shape<area>xSTFKształt obszaru w mapie odnośników
size<basefont> (wymagany)xTFCzcionka bazowa dla elementów FONT
size<font>xTFRozmiar czcionki, np.: size="+1", size="4"
size<hr>xTFRozmiar poziomej linii
size<input>xSTFRozmiar pola formularza
size<select>xSTFLiczba widocznych wierszy
span<col>xSTFLiczba kolumn na które oddzłują atrybuty COL
span<colgroup>xSTFDomyślna liczba kolumn w grupie
src<frame>, <iframe>xTFŹródło zawartości ramki
src<img> (wymagany)xSTFAdres osadzonego obrazka
src<input>xSTFDla pól z obrazkami
src<script>xSTFAdres zewnętrznego skryptu
standby<object>xSTFInformacja do pokazania podczas wczytywania
start<ol>xTFNumer początkowy
styleWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>xSTFInformacja stylów
summary<table>xSTFStreszczenie tabeli dla przeglądarek dźwiękowych

T

T
tabindex<a>, <area>, <button>, <input>, <object>, <select>, <textarea>xSTFPozycja w kolejności wybierania tabulatorem
target<a>, <area>, <base>, <form>, <link>xTFOdtwórz w podanej ramce
text<body>xTFKolor tekstu dokumentu
titleWszystkie prócz <!DOCTYPE>, <!-- -->, <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <title>xSTFTytuł pomocniczy
type<a>, <link>xSTFTyp zawartości
type<button>xSTFDo użytku z przyciskiem formularza
type<input>xSTFTyp kontrolki
type<li>xTFStyl punktów wykazu
type<object>xSTFTyp zawartości dla danych
type<ol>xTFStyl numerowania
type<param>xSTFTyp zawartości dla 'value', gdy valuetype="ref"
type<script> (wymagany)xSTFTyp zawartości języka skryptowego
type<style> (wymagany)xSTFTyp zawartości języka stylów
type<ul>xTFStyl numerowania

U

U
usemap<img>, <input>, <object>xSTFUżywa mapa odnośników klienta

V

V
valign<col>, <colgroup>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>xSTFPionowe wyrównanie w komórkach
value<button>xSTFWysyłane na serwer razem z formularzem
value<input>xSTFPrecyzowane dla przycisków typu 'radio' oraz 'button'
value<li>xTFKasuje sekwencję numerowania
value<option>xSTFWartość domyślna elementu
value<param>xSTFWartość właściwości
valuetype<param>xSTFJak zinterpretować wartość
version<html>xTFStała
vlink<body>xTFKolor odwiedzonych odsyłaczy
vspace<applet>, <img>, <object>xTFPionowy odstęp

W

W
width<applet> (wymagany)xTFPoczątkowa szerokość
width<col>xSTFSzerokość kolumny
width<colgroup>xSTFDomyślna szerokość dla zawartych kolumn COL
width<hr>xTFSzerokość poziomej linii
width<iframe>xTFSzerokość ramki
width<img>, <object>xSTFSzerokość
width<pre>xTFSzerokość
width<table>xSTFSzerokość tabeli
width<td>, <th>xTFSzerokość komórki
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) Atrybuty (H2) A (H3) B (H3) C (H3) D (H3) E (H3) F (H3) H (H3) I (H3) L (H3) M (H3) N (H3) O (H3) P (H3) R (H3) S (H3) T (H3) U (H3) V (H3) W (H3)