Spis poleceń HTML#

LINK#

Polecenie pozwala określić relację pomiędzy stroną a innym rodzajem treści (zasobem). Występuje tylko w sekcji nagłówkowej dokumentu (<head>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<html>
	<head>
	...
		<link rel="stylesheet" href="mojestyle.css" type="text/css">
		<link title="Skorowidz" rel="index" href="skorowidz.htm">
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

charset="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków w zasobie sieciowym
href="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego
hreflang="język"
Określa język bazowy zasobu, wyznaczonego przez atrybut href
media="typ"
Wyznacza typ pojedynczego medium lub listy mediów rozdzielonych przecinkami, dla których przeznaczony jest zasób sieciowy:
 • all - dla wszystkich urządzeń
 • aural - syntezatory mowy
 • braille - urządzenia do czytania braillem
 • handheld - urządzenia ręczne (mały ekran, monochromatyczne, grafika bitmapowa, ograniczona szerokość pasma)
 • print - urządzenia drukujące nieprzezroczyście i umożliwiające podgląd wydruku
 • projection - projektor
 • screen - ekran komputera (domyślnie)
 • tty - urządzenie o ograniczonych zdolnościach wyświetlania (terminale, urządzenia przenośne itp.)
 • tv - elewizor (niska rozdzielczość, kolor, ograniczone przewijanie)
rel="typ"
Opisuje relacje pomiędzy bieżącym dokumentem a kotwicą wyszczególnioną przez atrybut href; mówi, czym jest dowiązany dokument dla dokumentu bieżącego (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy):
 • alternate - wyznacza zastępczą wersję dokumentu
 • appendix - dodatek w kolekcji dokumentów
 • bookmark - zakładka
 • chapter - rozdział w kolekcji dokumentów
 • contents - spis treści
 • copyright - prawa autorskie
 • glossary - słownik
 • help - odnosi się do dokumentu oferującego pomoc
 • index - skorowidz
 • next - odnosi się do następnego dokumentu w sekwencji
 • prev - odnosi się do poprzedniego dokumentu w sekwencji
 • section - dział w kolekcji dokumentów
 • start - odnosi się do pierwszego dokumentu w kolekcji
 • stylesheet - odnosi się do zewnętrznego arkusza stylów (CSS)
 • subsection - "poddzał" w kolekcji dokumentów
rev="typ"
Opisuje relacje pomiędzy kotwicą wyszczególnioną przez atrybut href a bieżącym dokumentem; mówi, czym jest dany dokument dla wskazanego przez href (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy, te same wartości co w przypadku rel)
target="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty, możliwe jest tutaj podanie (zdeprecjonowane):
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
type="typ"
Określa typ MIME dowiązywanego zasobu (np. text/css)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: head

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) LINK (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)