Spis poleceń HTML#

TD#

Polecenie tworzy komórkę w tabeli (<table>). Zawiera się wewnątrz wierszy (<tr>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1">
	<tr>
		<th>Miesiąc</th>
		<th>Zarobek</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>Styczeń</td>
		<td>$100</td>
	</tr>
</table>

Atrybuty specyficzne#

abbr="tekst"
Skrócony opis zawartości komórki
align="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
axis="kategoria"
Nazwa grupy, kategorii komórek o jednym typie danych
bgcolor="kolor"
Kolor tła w komórce (zdeprecjonowane)
char="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
charoff="długość"
Określa przesuniecie (w pikselach lub procentach) względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (char) w każdej linii
colspan="liczba"
Określa liczbę kolumn zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi kolumnami w ramach <colgroup>)
headers="identyfikatory"
Określa listę identyfikatorów (id) rozdzielonych spacjami, które zostały określone dla komórek nagłówkowych (<th>), dostarczających informacji nagłówkowej dla bieżącej komórki danych (zobacz scope)
height="długość"
Wysokość komórki w pikselach lub procentach (zdeprecjonowane)
nowrap (atrybut logiczny)
Blokada automatycznego zawijania tekstu w komórce (zdeprecjonowane)
rowspan="liczba"
Określa liczbę wierszy zgrupowanych z komórką (domyślnie "1", wartość "0" oznacza zgrupowanie ze wszystkimi wierszami w ramach <thead>, <tbody> lub <tfoot>)
scope="komórki"
Określa ustawienie komórek danych, dla których aktualna komórka nagłówkowa (<th>) dostarcza informacji nagłówkowej (może być używane w zamian headers):
 • col - aktualna komórka dostarcza informacji nagłówkowej dla reszty kolumny, która ją zawiera
 • colgroup - dla grupy kolumn (<colgroup>, <col>)
 • row - dla wiersza, który ją zawiera (<tr>)
 • rowgroup - dla grupy wierszy (<thead>, <tbody>, <tfoot>)
valign="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
width="długość"
Szerokość komórki w pikselach lub procentach (zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: opcjonalny

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: tr

Może zawierać: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, u, ul, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) TD (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)