Spis poleceń HTML#

MAP#

Polecenie definiuje mapę odsyłaczy po stronie klienta, wewnątrz której znajdują sie obszary (<area>). Aby dany element (<img>) mógł się odwołać do takiej mapy, musi mieć atrybut usemap, o wartości zgodnej z atrybutem name mapy.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<img src="podział.gif" alt="mapa odsyłaczy" usemap="#szukacz">
<map name="szukacz">
	<area shape="rect" coords="169,41,284,224" href="http://www.google.pl" alt="Google">
</map>

Atrybuty specyficzne#

name="nazwa"
Określa unikatową nazwę mapy (wymagany)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: address, area, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) MAP (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)