Spis poleceń HTML#

COLGROUP#

Polecenie pozwala zgrupować kilka kolumn tabeli (<table>). Może zawierać znaczniki <col>.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" style="width: 500px; height: 150px;">
	<colgroup style="background-color: yellow;">
	<colgroup span="2" align="right">
		<col span="1" style="background-color: lime;">
		<col span="1" style="background-color: silver;">
	</colgroup>
	<tr>
		<th></th>
		<th>A</th>
		<th>B</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>1</th>
		<td>Komórka1</td>
		<td>Komórka2</td>
	</tr>
</table>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Ustawienie i wyrównanie zawartości komórek:
 • center - wyśrodkowanie (domyślnie)
 • char - wyrównanie tekstu wokół określonego znaku
 • justify - wyrównanie tekstu do obu stron jednocześnie
 • left - do lewej strony
 • right - do prawej strony
char="znak"
Określa pojedynczy znak, pełniący rolę osi, do której następuje wyrównywanie (domyślnie kropka dziesiętna dla danego języka, np.: "." - angielski, "," - francuski)
charoff="długość"
Określa przesuniecie (w pikselach lub procentach) względem pierwszego wystąpienia znaku wyrównującego (char) w każdej linii
span="liczba"
Określa liczbę zgrupowanych kolumn (domyślnie "1")
valign="pozycja"
Pionowa pozycja danych w komórkach tabeli:
 • baseline - pierwsza linia tekstu jest ułożona na linii bazowej, wspólnej dla wszystkich komórek w wierszu
 • bottom - na dole komórki
 • middle - na środkowej wysokości
 • top - na górze
width="długość"
Szerokość wszystkich kolumn w grupie (w pikselach, procentach lub proporcjonalnie, np.: "3*")

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: opcjonalny

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: table

Może zawierać: col

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) COLGROUP (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)