Spis poleceń HTML#

IMG#

Polecenie pozwala wstawić grafikę.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<img src="dom.gif" alt="Fotografia domu z ogrodem">

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
alt="tekst"
Tekst alternatywny, używany przez przeglądarki, które nie wyświetlają obrazków (wymagany)
border="piksele"
Szerokość obramowania elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
height="długość"
Wysokość elementu w pikselach lub w procentach
hspace="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
ismap (atrybut logiczny)
Mapa obrazkowa po stronie serwera (współrzędne kliknięcia zostaną przesłane na serwer)
longdesc="adres"
Odnośnik do dłuższego opisu obrazka
name="nazwa"
Nazwa elementu
src="adres"
Określa lokalizację obrazka (wymagany)
usemap="adres"
Wiąże mapę odnośników (<map>) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu name związanego elementu <map>)
vspace="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
width="długość"
Szerokość elementu w pikselach lub w procentach

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) IMG (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)