Spis poleceń HTML#

TABLE#

Polecenie tworzy tabelę składającą się z wierszy (<tr>), kolumn (<colgroup>, <col>) i komórek (<td>, <th>). Może zawierać część nagłówkową (<thead>), ciało (<tbody>) i stopkę (<tfoot>), jak również opis nagłówkowy (<caption>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1">
	<tr>
		<th>Miesiąc</th>
		<th>Zarobek</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>Styczeń</td>
		<td>$100</td>
	</tr>
</table>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Poziome ustawienie tabeli (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • left - do lewej
 • right - do prawej
bgcolor="kolor"
Kolor tła w komórkach tabeli (zdeprecjonowane)
border="piksele"
Szerokość w pikselach obramowania otaczającego tabelę
cellpadding="długość"
Margines poziomy i pionowy pomiędzy zawartością komórki tabeli a jej krawędziami
cellspacing="długość"
Odstęp (w pikselach lub w procentach) pomiędzy wszystkimi sąsiadującymi komórkami tabeli
frame="krawędzie"
Określa, które krawędzie obramowania tabeli będą widoczne:
 • above - tylko górna krawędź
 • below - tylko dolna krawędź
 • border - wszystkie cztery krawędzie
 • box - wszystkie cztery krawędzie (domyślnie)
 • hsides - tylko górna i dolna krawędź
 • lhs - tylko lewa krawędź
 • rhs - tylko prawa krawędź
 • void - brak krawędzi
 • vsides - tylko lewa i prawa krawędź
rules="linie"
Określa, które linie pomiędzy komórkami wewnątrz tabeli będą widoczne:
 • all - wszystkie linie będą widoczne (domyślnie)
 • cols - tylko pomiędzy kolumnami (pionowe)
 • groups - tylko pomiędzy grupami wierszy (<thead>, <tbody>, <tfoot>) i grupami kolumn (<colgroup>, <col>)
 • rows - tylko pomiędzy wierszami (poziome)
 • none - brak linii wewnątrz tabeli
summary="tekst"
Zwiera streszczenie struktury tabeli dla niewizualnych programów (np. syntezatorów mowy)
width="długość"
Szerokość tabeli w pikselach lub w procentach

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać: caption, col, colgroup, tbody, tfoot, thead, tr

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) TABLE (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)