Spis poleceń HTML#

LEGEND#

Polecenie pozwala wprowadzić etykietę (podpis) dla elementu <fieldset>.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<fieldset>
	<legend>Podpis obramowania</legend>
	Dowolny tekst wprowadzany w ramach elementu
	<p>Ten tekst dodatkowo umieszczony został w ramach akapitu.</p>
</fieldset>

Atrybuty specyficzne#

accesskey="znak"
Przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu
align="ustawienie"
Określa ustawienie opisu w stosunku do elementu <fieldset> (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • right - po prawej
 • top - na górze (domyślnie)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: fieldset

Może zawierać: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) LEGEND (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)