Spis poleceń HTML#

OBJECT#

Polecenie pozwala wstawić obiekt multimedialny. Może zawierać parametry (<param>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<object type="application/x-shockwave-flash" data="film.swf" width="200" height="150">
	<param name="movie" value="film.swf">
</object>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole
 • left - po lewej
 • middle - na środku (w połowie)
 • right - po prawej
 • top - na górze
archive="adresy"
Lista adresów archiwów rozdzielonych spacjami, które zawierają zasoby związane z obiektem (podane w atrybutach classid i data)
border="piksele"
Szerokość obramowania elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
classid="adres"
Lokalizacja implementacji obiektu
codebase="adres"
Określa adres bazoway, używany do tworzenia adresów względnych, podawanych w atrybutach classid, data i archive (domyślnie bieżący dokument)
codetype="typ"
Określa typ zawartości obiektu, pobieranego poprzez classid (pozwala uniknąć ładowania nieobsługiwanych formatów)
data="adres"
Lokalizacja informacji obiektu
declare (atrybut logiczny)
Sprawia, że definicja bieżącego elementu staje się tylko deklaracją (musi być później zaimplementowana przez definicję)
height="długość"
Wysokość obiektu w pikselach lub w procentach
hspace="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie obiektu w pikselach (zdeprecjonowane)
name="nazwa"
Nazwa elementu
standby="tekst"
Podaje wiadomość, którą przeglądarka może odtworzyć, podczas ładowania implementacji i informacji obiektu
tabindex="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
type="typ"
Określa typ MIME zawartości infnormacji podanych w atrybucie data
usemap="adres"
Wiąże mapę odnośników (<map>) z elementem (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu name związanego elementu <map>)
vspace="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej obiektu w pikselach (zdeprecjonowane)
width="długość"
Szerokość obiektu w pikselach lub w procentach

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, param, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, u, ul, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) OBJECT (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)