Spis poleceń HTML#

A#

Polecenie pozwala wprowadzić odsyłacz (zwany linkiem, odnośnikiem lub kotwicą).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Więcej informacji znajduje się na stronie <a href="www.google.pl">Google</a>.</p>

Atrybuty specyficzne#

accesskey="znak"
Przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu
charset="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wskazywanego przez odsyłacz
cords="współrzędne"
Określa współrzędne obszaru w mapie odsyłaczy (<map>), które zależą od kształtu obszaru (atrybut shape):
 • x,y,r - (shape="circle" - koło), x,y - środek koła; r - promień
 • x1,y1,x2,y2,...,xN,yN - (shape="poly" - wielokąt), x,y - współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
 • x1,y1,x2,y2 - (shape="rect" - prostokąt), x1,y2 - lewy-górny wierzchołek prostokąta; x2,y2 - prawy-dolny wierzchołek
href="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
hreflang="język"
Określa język bazowy zasobu, wyznaczonego przez atrybut href
name="nazwa"
Wprowadza nazwę, która może być celem innego odsyłacza (unikalną w dokumencie)
rel="typ"
Opisuje relacje pomiędzy bieżącym dokumentem a kotwicą wyszczególnioną przez atrybut href; mówi, czym jest dowiązany dokument dla dokumentu bieżącego (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy):
 • alternate - wyznacza zastępczą wersję dokumentu
 • appendix - dodatek w kolekcji dokumentów
 • bookmark - zakładka
 • chapter - rozdział w kolekcji dokumentów
 • contents - spis treści
 • copyright - prawa autorskie
 • glossary - słownik
 • help - odnosi się do dokumentu oferującego pomoc
 • index - skorowidz
 • next - odnosi się do następnego dokumentu w sekwencji
 • prev - odnosi się do poprzedniego dokumentu w sekwencji
 • section - dział w kolekcji dokumentów
 • start - odnosi się do pierwszego dokumentu w kolekcji
 • stylesheet - odnosi się do zewnętrznego arkusza stylów (CSS)
 • subsection - "poddzał" w kolekcji dokumentów
rev="typ"
Opisuje relacje pomiędzy kotwicą wyszczególnioną przez atrybut href a bieżącym dokumentem; mówi, czym jest dany dokument dla wskazanego przez href (rozdzielona spacjami lista typów odsyłaczy, te same wartości co w przypadku rel)
shape="kształt"
Określa kształt obszaru w mapie odsyłaczy <map> (którego współrzędne podaje atrybut cords):
 • x,ycircler - koło
 • default - określa całkowity obszar
 • poly - wielokąt
 • rect - prostokąt (domyślnie)
tabindex="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
target="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty, możliwe jest tutaj podanie (zdeprecjonowane):
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna
type="typ"
Określa typ MIME pod adresem docelowym

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, u var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) A (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)