Spis poleceń HTML#

AREA#

Polecenie definiuje obszar wewnątrz mapy odsyłaczy po stronie klienta (<map>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<img src="podział.gif" alt="mapa odsyłaczy" usemap="#szukacz">
<map name="szukacz">
	<area shape="rect" coords="169,41,284,224" href="http://www.google.pl" alt="Google">
</map>

Atrybuty specyficzne#

accesskey="znak"
Przypisuje klawisz szybkiego dostępu do elementu
alt="tekst"
Tekst alternatywny, używany przez przeglądarki, które nie wyświetlają obrazków (wymagany)
cords="współrzędne"
Określa współrzędne obszaru w mapie odsyłaczy (<map>), które zależą od kształtu obszaru (atrybut shape):
 • x,y,r - (shape="circle" - koło), x,y - środek koła; r - promień
 • x1,y1,x2,y2,...,xN,yN - (shape="poly" - wielokąt), x,y - współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
 • x1,y1,x2,y2 - (shape="rect" - prostokąt), x1,y2 - lewy-górny wierzchołek prostokąta; x2,y2 - prawy-dolny wierzchołek
href="adres"
Określa lokalizację zasobu sieciowego, do którego odnosi się odsyłacz
nohref (atrybut logiczny)
Obszar nie ma związanego odsyłacza (wykluczenie obszaru)
shape="kształt"
Określa kształt obszaru w mapie odsyłaczy <map> (którego współrzędne podaje atrybut cords):
 • x,ycircler - koło
 • default - określa całkowity obszar
 • poly - wielokąt
 • rect - prostokąt (domyślnie)
tabindex="liczba"
Określa pozycję elementu w kolejności wybierania tabulatorem
target="cel"
Podaje nazwę ramki, w której dokument będzie otwarty, możliwe jest tutaj podanie (zdeprecjonowane):
 • _blank - załadowanie do nowego okna
 • _parent - do ramki nadrzędnej
 • _self - do tej samej, w której znajduje się element
 • _top - do pełnego, oryginalnego okna

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: map

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) AREA (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)